เนื่องจากปัจจุบัน  ปะชาชนในชุมชน....ขาดความรู้ในการดูแลตัวและครอบครัวในด้านสุขภาพ อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้  ดังนั้น  ดิฉันซึ้งเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารภช่วยเหลือและดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษา consulting ในด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนได้ เพียงคุณเข้ามาใช้บริการใน Pharmacy