แนวคิดมาจากการดำเนินงานของกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพตามประกาศกฎบัตราออตาวาในการใช้โรงพยาบาลเป็นฐานมีสาระสำคัญที่สำคัญ 5 ประการคือ  1)  การสร้างนโยบายสาธารณนะเพื่อสุขภาพ  2)  การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ  3)  การสร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง  4)  การพัฒนาทักษะการสร้างเสริมสุขภาพส่วนบุคคล  5)  การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสาธารณสุข   โดยนโยบายทั้ง 5 ด้านเหล่านี้จะต้องอาศัยบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ประสบความสำเร็จ  บุคลากรที่หลากหลายทุกวิชาชีพต้องมามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  กลุ่มวิชาชีพที่สำคัญคือ พยาบาล  อันเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งในกลุ่มงานการพยาบาลที่มีส่วนส่งเสริมให้การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประสบความสำเร็จได้  เนื่องมาจากการปฎิบัติงานในการให้บริการที่ครอบคลุมทั้ง  4 ด้าน คือ  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ นั้นเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญความใกล้ชิดกับผู้รับบริการมากที่สุด  ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้รับบริการ   ผู้ป่วย มีวิถีชีวิตในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  ให้การศึกษาแก่ชุมชน  และช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ  ตลอดจนเป็นผู้ช่วยประสานงานกันในทีมสุขภาพได้  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจีงมีความสนใจว่าพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลเองในการที่จะเป็นผู้เริ่มต้นการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผู้อื่นนั้น  พยาบาลเองมีการดูแลตนเองอย่างไร