การสร้างเสริมสุขภาพ ข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรง ทั่วถึง ในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนในชุมชน