การรู้จักตนเอง รู้จักทรัพยากรและสามารถจัดการทรัพยากร