มหาวิทยาแม่โจ้ - ชุมพร เชิญชวนร่วมกันปลูกหญ้าแฝก

             มหาวิทยาแม่โจ้ - ชุมพร เชิญชวนร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ณ.หาดแม่โจ้ - ชุมพร ในการจัดงานครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์ดินและน้ำกรมพัฒนาที่ดิน

           ซึ่งมีกำหนดการในการดำเนินงานดังนี้