รุปงานคุณภาพ วิสัญญีปี 2549 

สิ้นปีแล้ว..เป็นเทศกาลสรุปงานกลุ่ม...แต่ละกลุ่มกลับมาสรุปงานตนเองแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมวิสัญญีทราบ... 

 

เป้าหมายคือเราอยากรู้ว่า...งานกลุ่มต่างๆก้าวหน้าไปถึงไหน...เพื่อนๆที่รับผิดชอบมีปัญหาอะไร...จะช่วยกันยังไงดี.... มีอะไรที่จะปรับปรุงบ้าง..

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น   กลุ่มทำงานมีหลายกลุ่มกิจกรรมนำเสนอเชิงสรุปผลงานและมาเลือกงานที่มีปัญหาการทำงานมากหน่อยมาพูดคุยกัน  

...กลุ่มที่ 1. Pre-op / Post-op… 

เป้าหมายกลุ่มคือ..ควบคุมคุณภาพงานบริการวิสัญญีช่วงก่อนผ่าตัด

 ผลงานที่ได้คือ

1.     ผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึก 100%

2.     ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับการประเมินทางเดินหายใจในรายที่สามารถประเมินได้ 95%

3.     ผู้ป่วยที่ได้รับการให้ข้อมูลก่อนให้ยาระงับความรู้สึก และลงชื่อรับทราบในใบ informed consent  70%  

สิ่งที่ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกเหนือจากการชื่นชมกับการติดตามพัฒนากิจกรรมต่างๆที่เป็นมาตรฐานงานวิสัญญีแล้ว   และขอเพิ่มเติม

1.     ขอให้มีการรายงานจัดลำดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่สมควรได้รับการเยี่ยม   และลงลึกถึงคุณภาพมากยิ่งขึ้น...

2.     ความก้าวหน้าของการใช้แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยสามส่วนร่วมกันระหว่าง หอผู้ป่วย...แผนกรับ-ส่งผู้ป่วย...และวิสัญญี ซึ่งเป็นผลงานที่ดีของเรา

3.     การ รับใบ consult…และเป็นรายที่รุนแรง...มีอัตราเท่าใดที่เราไม่ได้ให้การดูแลเท่าที่ควร

 และโครงการที่วางแผนจะดำเนินการต่อได้แก่

1.     การติดตามพัฒนาการบริการดูแลประเมินก่อนการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง

2.     การดูแลผุ้ป่วยเด็ก(ที่มารับบริการวิสัญญี)ก่อนผ่าตัด

3.     ติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิสัญญี