ก่อนงานประเพณีเริ่มขึ้นทุกครั้ง   ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการทำงานจะต้องเตรียมงานก่อนล่วงหน้าเป็นหลายเดือน  ต้องวางแผนงานให้เป็นขั้นตอนอะไรคือก่อน  อะไรคือหลัง  งานนี้ควรจะต้องเพิ่มเติมจากปีที่แล้วอย่างไรบ้าง  งานนี้เมื่อปีที่แล้วมีสรุปโครงการอย่างไร มีข้อคิดเห็น  มีข้อเสนอแนะ  หรือข้อติติงใด ๆ ก็นำมาพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนให้งานประเพณีออกมาเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกมีความสุขที่สุด...การประชุมเตรียมงานมากกว่า 3 ครั้ง  ภาพการทำงานและภาพการเตรียมงานของมนุษย์เบื้องหลังมีให้ปรากฏก่อนวันงานจริง  ทุกคนเหน็ดเหนื่อย อ่อนล้า แต่ถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์เบื้องหลังทุกคนก็ยังยิ้มให้กันและกัน   เบื้องหน้างานที่งดงาม...ความสำเร็จที่น่าชื่นใจ ...มีมนุษย์เบื้องหลังเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยผลักดันให้งานสำเร็จ  อันประกอบด้วย สำนักปลัดเทศบาล ฯ , สำนักการช่าง, สำนักการคลัง, กองคลัง , สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองวิชาการ กองการประปา   และมีสำนักการศึกษาเป็นแม่งาน ...   เราขอเชิดชูเกียรติมนุษย์เบื้องหลัง ทุกคน