Story Telling by Picture

 ภาพ "ชีวิตต้อง ต่อสู้ ร้อนแค่ไหน ก็ต้องทน"

ชีวิต

ภาพ ชีวิต ต้องต่อสู้ ที่เสียมเรียบ ทดสอบกล้องครับ

JJ2007