การศึกษาแบบเรียนรวม คือการรับผู้ที่มีความพิการเข้ามาเรียนรวมกับเด็กปกติ