ศัพท์คำนี้ใช้มากในวงการธุรกิจ  แต่ในการจัดการขยะมูลฝอยก็ขอยืมมาใช้เหมือนกัน  ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน  มีวิธีการให้เลือกมากมายเหลือเกิน  แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย  ข้อจำกัด  และค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

 

        ตัวอย่างง่ายๆระหว่างการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  การเช่า  หรือการไปถ่ายที่ร้านถ่ายเอกสาร  จะเลือกวิธีไหน  เพราะอะไร  ก็ต้องทำการบ้านหน่อย  ดูว่าการถ่ายเอกสารมีมากน้อยแค่ไหน  ถ้าเลือกแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร  มีข้อจำกัดอะไรบ้าง  และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

 

        การจัดการขยะก็เช่นเดียวกัน  เอาง่ายๆแค่จะเลือกว่าใช้เตาเผาขยะหรือหลุมฝังกลบขยะดี  ต้องทำการศึกษาเปรียบเทียบก่อนที่จะพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละแห่ง   ซึ่งมีสภาพพื้นที่  สภาพสังคม ประเพณีวัฒนธรรม  ปริมาณและองค์ประกอบของขยะแตกต่่างกัน 

 

        อาจมีบ้างที่เลือกวิธีก่อน  แล้วจึงจะศึกษา  ก็พยายยามทำให้ผลการศึกษาสนับสนุนวิธีที่ได้เลือกไว้แล้ว  หรืออาจไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบเลย  ถ้าถามว่าทำไมเลือกวิธีนี้  อาจได้คำตอบว่า  ชอบวิธีนี้  คิดว่าวิธีนี้ดี  หรือรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณถ้าเลือกวิธีนี้  โดยขาดการศึกษาว่าวิธีที่เลือกเหมาะหรือไม่เหมาะกับพื้ื้นที่ของตัวเอง

         ไม่ได้ตั้งใจจะว่าใคร  แต่อยากให้แต่ละหน่วยงานคิด  ทำการศึกษาเปรียบเทียบ  ไม่ใช่เฉพาะค่าใช้จ่าย  แต่พิจารณาเทคโนโลยี  สังคม  ประเพณีวัฒนธรรม    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพราะถ้าไม่ทำการบ้านดีๆ  เลือกผิดพลาดขึ้นมา  บางครั้งค่าโง่มันแพงครับ