กรอบแนวคิดในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร (Communication Competence)  มีประเด็นที่เป็นกรอบแนวคิด  ในการทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสารที่ครูผู้สอนควรรู้  และควรทำความเข้าใจหลายเรื่อง  
ประเด็นต่างๆได้แก่   การทดสอบสมรรถภาพในการสื่อสาร ซึ่งท่านสนใจและอ่านได้ในบันทึกนี้ค่ะ การประเมินทักษะทางภาษา (20)  
บันทึกต่อไปนี้จะเป็น   การทดสอบการเขียน  ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าใจ  ดังนี้  ในการทดสอบทักษะการเขียนนี้  ครูควรคำนึงว่า  งานที่นักเรียนเขียนนั้น  จะเป็นที่เข้าใจของเจ้าของภาษา  หรือ  ไม่  ถ้าเจ้าของภาษาอ่านแล้วเข้าใจด้วยความยากลำบาก  แสดงว่าความพยายามสื่อสารของนักเรียนสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น  การทดสอบการเขียน  แบ่งออกเป็น 
1)  การเขียนเรียงความโดยมีตัวแนะให้ 
2)  การเขียนอย่างอิสระ  
วันนี้ครูอ้อยจะพูดถึง  การเขียนเรียงความโดยมีตัวแนะให้ 
อาจจะทำได้ดังนี้ 
1.  ให้ดูภาพ  แล้วเขียนคำบรรยาย  
2.  ให้ตารางชื่อบุคคล  และลักษณะ  แล้วให้เขียนบรรยายลักษณะของแต่ละบุคคล 
3.  ให้คำ หรือ  กลุ่มคำ  แล้วเขียนเล่าเรื่อง  โดยใช้คำ  หรือกลุ่มคำที่ให้ 
4.  ให้บทสนทนา  แล้วให้เขียนใหม่  เป็นเรื่องเล่า  ตัดสินแบบอิงกลุ่ม  จึงไม่เหมาะกับการทดสอบความสามารถในการสื่อสาร 
5.  ให้สถานการณ์กำหนดขอบเขตให้เขียน 
6.  ให้ฟังข้อความจากแถบบันทึกเสียง  แล้วเขียนสรุปความ

การให้ตัวแนะ  โดยการพูด  อาจเกี่ยวข้องกับทักษะการฟังด้วย  ดังนั้น  การให้คะแนน  ควรคำนึงด้วยว่า ทักษะทั้งสองชนิดนี้เกี่ยวข้องกัน  ถ้าต้องการเน้นที่ทักษะการเขียน  การให้ตัวแนะด้วยการพูดจะต้องให้เข้าใจง่าย

คราวหน้าครูอ้อยจะพูดถึง....การเขียนอย่างอิสระ โปรดติดตามต่อไปนะคะ