วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 นี้ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.  ประจำปี 2550   โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจ เนื่องจาก แบ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเป็น 4 กิจกรรม   ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 : รื่นเริงบันเทิงธรรม เป็นการจัดบรรยายจากวิทยากรที่น่าสนใจ นำโดยพิธีกรที่นำเสนออย่างเร้าใจ จัดขึ้นทุกเดือน  ในวันที่  7 มีนาคม 2550 เวลา 13:30 – 16:30 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อเรื่อง โชคชะตาราศี ฤาจะสู้วิถีแห่งธรรม โดย รศ.สำเร็จ  ยุระชัย ณ ห้องประชุม นิธิภาวี  ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กิจกรรมที่ 2 : ใส่บาตร จะจัดขึ้นในวันวิสาขบูชา ที่ 31 พฤษภาคม 2550 ณ วันป่าพรหมวิหาร โนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำภู (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

กิจกรรมที่ 3 : การฝึกกรรมฐานเบื้องต้น จัด 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 1 คืน โดยจัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 30 – 40 คน ณ วัดป่าหนองผือ(เกิ้ง) ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ครั้งแรก จัดที่ขึ้นในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2550

 ใครสนใจเช่นร่วมโครงการนี้ได้นะคะ สำหรับการบรรยายเปิดให้บุคคลภายนอกคณะฯร่วมฟังการบรรยายได้ด้วยนะคะ   งานนี้ มีรางวัลแจกกันด้วยค่ะ