พระไพศาล  วิสาโล

         พระไพศาล  วิสาโล  เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต   อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   เป็นพระนักวิชาการและนักกิจกรรม   รวมทั้งเป็นนักเขียน

         เป็นกรรมการกลุ่มเสขิยธรรม   มูลนิธิโกมลคีมทอง   มูลนิธิสุขภาพไทย   เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย  สสส. และสถาบันอาศรมศิลป์

         มีผลงานเขียนเป็นหนังสือ 22 เล่มและเป็นบรณาธิการและเป็นนักเขียนประจำให้แก่นิตยสาร 5 ฉบับ

         ท่านจบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์  พานิช
 11 ม.ค.50