งานแนะแนวฯ กองกิจการนิสิต มมส.         

                  ขอแนะนำ  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   งานแนะแนว ฯ อยู่ในกลุ่มงานสวัสดิการนิสิต  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งการให้บริการจะประกอบไปด้วย

               1.งานบริการให้คำปรึกษา  เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาการศึกษา ปัญหาส่วนตัว ทั้งทางโทรศัพท์ (สายด่วนมมส.)  เวลา 09.00-20.00 น.(จันทร์-ศุกร์)  บริการให้คำปรึกษาทางเว็บบอร์ด   และนัดมาพบที่สำนักงาน  แบบรายบุคคล  และแบบกลุ่มบำบัด 

                  2.บริการจัดหางานพิเศษ  (Part  time Jop)  เวลา 08.30-16.30 น.(จันทร์ - ศุกร์)  บริการจัดหางานพิเศษ  ให้แก่นิสิต ที่กำลังศึกษาเล่าเรียนช่วงระหว่างเรียน  อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือนิสิตที่ต้องการหารายได้พิเศษ  เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียน ช่วย แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทำให้นิสิตได้ประสบการณ์ในทำงานร่วมกับบุคคลอื่น เรียนรู้ชีวิตการทำงานส่งเสริมให้นิสิต ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                   3. บริการจัดหางาน  (Placement Services)  เวลา 08.30-16.30 น.(จันทร์-ศุกร์) ให้บริการรับสมัครงานแก่นิสิตและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตลอดจนติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวก สำหรับนายจ้าง ที่มาติดต่อรับสมัครงาน หรือมาเพื่อคัดเลือกนิสิตและบัณฑิตเข้าทำงานของแต่ละบริษัท