สัปดาห์นี้ดิฉันได้รับแจ้งข่าวจากหมอวีรวัฒน์ 3 เรื่องคือ

  1 ได้รับเชิญไปบรรยาย เรื่อง HIV infection :Prevention and Thai guideline จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี 

  2 รับเชิญไปบรรยาย Infection in HIV/AIDS Patients จากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

3 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Choosing of the second-line and third-line regimens  และ  Small group workshop เรื่อง  Decision making :interpreat a real resistant testing result and design the next regimen in patients with commom problems จากคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี

4 ส่งผลงานวิจัยไปเสนอที่ 17 th  European Congress of clinical microbiology and Infectious diseases โดยได้รับรางวัล travel grant award จากคระกรรมการจัดงาน

ขอแสดงความยินดีค่ะ