ครูอ้อยเขียนบันทึก  ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ข้อที่ 14  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ซึ่งท่านผู้สนใจอ่านได้ที่บันทึกเรื่อง   ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (49)  

พฤติกรรมการรักษาวินัยมี 20 ข้อ    ควรศึกษาและจัดทำร่องรอยไว้ได้แก่   การวางแผนในการใช้เวลา   การเข้าประชุมตรงเวลา  การคืนเงินยืมตรงเวลา  ทำงานได้กับทุกคน  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน  เอาใจใส่ครอบครัว  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ให้บริการเท่าเทียมกัน  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา  ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง  ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าใดๆ  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ทำผิดกฏหมายแม้เพียงเล็กน้อย  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  

สำหรับค่ำนี้ครูอ้อยจะเขียนบันทึกเรื่อง    วางตัวเป็นกลางทางการเมือง   เรื่องนี้เขียนไม่ยากที่จะออกมาเป็นรูปธรรม 

และครูอ้อยพอจะมองเห็นแนวการเขียนว่า  จะเขียนแบบใดแล้ว   ซึ่งท่านผู้รอรับการประเมินต้องศึกษาสภาพปัญหาของบริบทในโรงเรียนของท่านว่า    ท่านได้....ปฏิบัติราชการที่  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ซึ่งเป็นหัวข้อที่ง่ายในการเขียนรายงานเป็นอย่างยิ่ง  โดยปกติ  ครูต้องมีความเป็นกลางในการเมืองอยู่แล้ว  เหลือแต่ว่า  ผู้รอรับการประเมินจะเขียนรายงานและเก็บเอกสารอ้างอิงได้เป็นรูปธรรมมากเท่าใด  หวังว่าทุกท่านที่รอรับการประเมินคงจะเขียนได้อย่างสบาย  ส่วนรายละเอียดอื่นๆ  ก็แล้วแต่ว่าท่านได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองมากน้อยเพียงใด 

ครูอ้อยขอจบบันทึกแต่เพียงเท่านี้นะคะ  ขอบคุณค่ะที่ติดตามอ่านค่ะ