ดูตัวอย่างข้อสอบต่อไปนี้ครับ

(๑) ข้อใดที่ "ไม่มี"เซลล์ประสาท ?

     ก. แมงกะพรุน    ข. กุ้ง      ค. พลานาเรีย     ง. อะมีบา

(๒) ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั้น  ระบบประสาทสมองตามข้อใดที่ส่งคำสั่งออกไปให้อวัยวะแขนขาทำงาน ?

      ก. parasympathetic nervous system        ข. somatic nervous system     ค. visceral nervous system     ง. autonomic nervous system

(๓) ข้อใดกล่าวถูก ?

       ก. คลื่นเสียงเป็นคลื่นของโมเลกุลอากาศ   

       ข. ส่วนอัดของคลื่นเสียงมีความดันเท่ากับความดันบรรยากาศ  

       ค. เมื่ออุณหภูมิของตัวกลางเพิ่มขึ้น  ความถี่ของเสียงจะน้อบลง

       ง. เมื่ออุณหภูมิของตัวกลางสูงขึ้น  ความยาวคลื่นของคลื่นเสียงจะมากขึ้น

                    ฯลฯ

สองข้อแรกเป็นตัวอย่างจากวิชาชีววิทยา  ข้อ(๓) จากวิชาฟิสิกส์  ทั้ง ๓ ข้อ ถามความจำ  ครับ   ถ้าไม่จำมาก่อน  หรือจำไม่ได้  ก็จะตอบไม่ได้ หรอกครับ  

ท่านจะ "คิด" แบบต่างๆ  เช่น  "คิดแปลความ, คิดตีความ, คิดขยายความ, คิดนำไปใช้, คิดวิเคราะห์, คิดสังเคราะห์, คิดประเมินค่า " ก็ไม่สำเร็จหรอกครับ  เพราะข้อสอบเหล่านี้มันเข้าไปยั่วยุความจำ  หรือกระตุ้นความจำ  ถ้าไม่มีความจำให้มันกระตุ้นในระบบ LTM แล้ว  ก็ไม่มีทางที่จะได้คำตอบ ครับ  --- อ้อ  มีอยู่ทางหนึ่ง ครับ  คือ -- "เดา" !!

"ถ้า" ในโรงเรียนออกข้อสอบเช่นนี้ "ทั้งชุด" ๆละ ๑๐๐ ข้อ  ทุกครั้งที่สอบ  และ  ทุกปี  แล้ว ข้อสอบก็จะ "บังคับ" ไปในตัว  ให้เด็กต้อง "เอาตัวรอด" เพื่อให้สอบได้ด้วย "การท่องจำ" !!

ถ้าไม่ท่องจำแล้ว  ก็ไม่มีทางที่จะสอบได้ !

สถานกวดวิชาก็จะแข่งขันกันเอาข้อสอบต่างๆ ไป "สอนซ้ำ" และเฉลย เป็นการตอกย้ำซ้ำการท่องจำให้หนักมือยิ่งขึ้นไปอีก

สำนักเก็งข้อสอบก็จะพิมหนังสือข้อสอบประเภทต่างๆ  เช่น  สอบในโรงเรียน   สอบเอ็นทร้าน  เป็นต้น  ออกวางขายเต็มตลาด

เหตุการณ์เช่นนี้ในระบบการศึกษา  ล้วนแต่เกิดจากบทบาทส่วนหนึ่งของข้อสอบ !!

อำนาจของข้อสอบ !!!

การบังคับอย่างไม่รู้ตัวของข้อสอบ !!!!

หรือว่าการศึกษาต้องการนักจำ ?