สมรรถนะเฉพาะครูบรรณารักษ์


   ขอนำเสนอร่างสมรรถนะเฉพาะครูบรรณารักษ์ครับ
สมรรถนะที่ ๑ การจัดการเรียนรู้
      
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

ตัวบ่งชี้
    ๑. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมายการจัดการศึกษาและความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
    ๒. ความรู้และความลุ่มลึกในสาระความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
    ๓. ทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียน
    ๔. ทักษะในการพัฒนาผู้เรียนให้รักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
    ๕. ความรู้และทักษะในการจัดบริการและกิจกรรมห้องสมุดเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
    ๖. การประเมินผลงานห้องสมุดและการนำผลมาปรับปรุงและพัฒนางาน

สมรรถนะที่ ๒ คุณลักษณะของครูบรรณารักษ์
        คุณลักษณะของครูบรรณารักษ์ หมายถึง ความรู้ด้านบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์

ตัวบ่งชี้
     ๑. มีความรัก ความภาคภูมิใจ และศรัทธาในวิชาชีพบรรณารักษ์
    ๒. เป็นแบบอย่างใฝ่รู้ รักการอ่าน และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
    ๓. บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการของผู้ใช้
    ๔. มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ ความสามารถ
    ๕. ความเสมอภาคในการให้บริการ
--------------------------------------------------------------------------

หมายเลขบันทึก: 76207เขียนเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2007 03:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 09:18 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี