กลยุทธ์เน้นผลลัพทธ์สุดท้าย (Classification by End Results)

 1.  Treacy & Wiersema's Value
 • กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่เน้นลูกค้า (Customer Intimacy)
 • กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่เน้นความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ (Product Leadership)
 • กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่เน้นการเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Operational Excellence)
 • Zack 's Knowledge Strategy : กรอบแนวคิดนี้เป็นการเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ของการแข่งขันกับกลยุทธ์ของการจัดการความรู้
  • Core Knowledge เป็นความรู้ในระดับพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรต้องการ เป็นความรู้ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อการแข่งขัน
  • Advance Knowledge เป็นความรู้ที่ทำให้องค์กรไปสู่จุดของการแข่งขันได้ มีความเฉพาะเจาะจงซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง
  • Innovative Knowledge เป็นความรู้ที่จะทำให้องคืกรเป็นผู้นำทางการตลาด
   ดูๆ แล้วเหมาะสมกับองค์อรของท่านตรงไหนก็หยิบจับไปใช้ได้เลยครับ