(ร่าง) เกณฑ์การพิจารณารางวัล : Best Blog of NU

  1. ต้องสมัครเป็นสมาชิก GotoKnow ก่อน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (เฉพาะช่วงแรก)
  2. ต้องติดป้ายด้วย โดยเฉพาะหน่วยงาน และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งในประวัติเจ้าของบล็อก และในบันทึก (สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง รวมทั้งที่พะเยาด้วย) 
  3. มีการบันทึกสม่ำเสมอ 5-10 บันทึก/เดือน (นับถึงวันพิจารณารางวัล)
  4. ต้องมีบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจาก “การปฏิบัติจริง” ในเรื่องนั้น ๆ รวมอยู่ด้วย
  5. มีบันทึก ที่มีการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม
  6. ตั้งชื่อเรื่อง ได้น่าสนใจ และดึงดูด
  7. มีการตกแต่งบล็อกบ้างตามสมควร
  8. มีจำนวนข้อคิดเห็นบ้างในบันทึก..(เน้นที่มีการลปรร.)
  9. ครั้งแรกเป็นการพิจารณา..รางวัลประจำไตรมาส..
  10. พิจารณาบันทึกย้อนหลังถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ครับ (เพื่อไม่ให้คณะกรรมการทำงานหนักเกินไป)

           ขอเชิญสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นครับ..จะตัดข้อใดหรือเพิ่มเติมเกณฑ์ก็ได้ครับ..แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน ๑๐ ข้อครับ

BeeMan

BeeMan