(ลิงค์อ่านตอนที่1)

          วันนี้ (24 มกราคม 2550) ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 7 คน ได้ลงสนามไปร่วมกับทีมนักส่งเสริมฯ ของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย จำนวน 3 คน เข้าร่วมการประเมินกับกลุ่มวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลานทองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

          บ้านลานทองน้อย เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากอำเภอพรานกระต่ายไปทางจังหวัดตากประมาณ 27 กม. มีพื้นที่ถือครองประมาณ 14,454 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวน มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 2,375 ไร่ มีประชากร 146 ครัวเรือน เป็นเกษตรกรจำนวน 135 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและอาศัยน้ำฝน  ในหมู่บ้านนี้มีกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตั้งอยู่โดยมีสมาชิกทั้งหมด 42 คน

          วันนี้ทีมงานของเราได้เข้าร่วมเวทีกับสมาชิกของกลุ่ม เพื่อร่วมประเมินและหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มฯ เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่นักส่งเสริมการเกษตรได้เรียนรู้ กระบวนการในวันนี้พอจะเรียงลำดับได้ดังนี้ครับ

 • เราเดินทางไปถึงค่อนข้างสาย เพราะระยะทางที่ไกล รวมทั้งการแจ้งจุดนัดหมายไม่ชัดเจน  (ดังนั้น ประเด็นของการนัดหมายหรือการประสานงานนั้นไม่ควรมองข้ามนะครับ) วันนี้เราได้ใช้ศาลากลางบ้านเป็นสถานที่จัดเวที
 • วันนี้คุณสมเดช สิทธิยศเป็นคนดำเนินกระบวนการเหมือนเมื่อวาน แต่วันนี้มีคุณเสนาะ ทะนันชัย ร่วมสร้างบรรยากาศและโยนประเด็นคำถามเพื่อให้กลุ่มได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ซึ่งบรรยากาศของวันนี้รื่นไหลไปด้วยดี  เพราะใช้คนดำเนินการ 2 คน อีกทั้งคุณเสนาะ มีลูกล่อลูกชนสร้างบรรยากาศให้สมาชิกกลุ่มได้หัวเราะกันตลอดเวลา


คุณเสนาะ ทะนันชัย (คนนั่งตรงกลาง-เสื้อเหลือง)

 • วันนี้ใช้คุณลิขิต 2 คน คือนอกจากคุณสมเดช จะลิขิตประเด็นต่างๆ ลงบากระดาษฟางแล้ว  ขณะเดียวกัน พี่สายัณห์ ก็บันทึกรายละเอียดอยู่ด้านข้างอีกคนหนึ่ง
 • ในระหว่างที่กำลังดำเนินกระบวนการอยู่นั้น ผมก็ใช้โอกาสบางช่วงชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดให้กับคุณบุญส่ง จอมดวง และคุณรัตติยา ขวัญคำ ทีมนักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายได้ทราบและเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินกระบวนการของวันนี้ เพื่อที่จะได้นำไปประเมินกลุ่มที่เหลือด้วยทีมงานของสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายเองต่อไป
 • หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นหมดแล้ว  เป็นขั้นตอนของการสรุปบทเรียนของนักส่งเสริมการเกษตรทั้งจังหวัดและอำเภอ แต่เนื่องจากสมาชิกกลุ่มสนใจไม่ยอมเลิกแต่อยากฟังด้วย พี่สายัณห์ก็เลยต้องสรุปภาพรวมบทเรียนของวันนี้ร่วมกันทั้งส่วนของกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ไปพร้อมๆ กัน
 • เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว ก็ยังมีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวนมากให้ความสนใจที่จะวางแผนพัฒนากลุ่มในด้านอื่นๆ ต่ออีก ก็เลยเกิดเวที ลปรร.ย่อยๆ ขึ้นอีกระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ และนักส่งเสริมการเกษตร ( 3 ภาพด้านล่างนี้)

  <div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><ul><li>สมาชิกกลุ่มฯ บางคนก็สนใจในประเด็นที่พี่สายัณห์สรุปไว้ ช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสจดลงสมุดกลับไปอ่านที่บ้านต่อ</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>สุดท้ายของวันนี้ พวกเราก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างทีมงานนักส่งเสริมการเกษตรกับสมาชิกของกลุ่มฯ ณ ศาลากลางบ้าน  หลังจากนั้นพวกเราก็เดินทางกลับที่ตั้ง แต่กลุ่มฯ ยังจะขอประชุมกันต่อ  เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นในรายละเอียดที่จะทำการพัฒนากันต่อไป</li></ul><div style="text-align: center"></div><p>          สรุปบทเรียน </p><ul>

 • วันนี้เราเดินทางไปล่าช้านิดหน่อย เพราะการประสานงานถึงจุดที่นัดหมายไม่ชัดเจน  เราก็เลยตกลงกันว่าครั้งต่อไปต้องนัดหมายให้ชัดเจน
 • วันนี้ขาดการเทียบเคียง/ตรวจสอบผลการประเมินแบบมีส่วนร่วมกับแบบประเมินข้อมูลเชิงปริมาณ เนื่องจากทีมของอำเภอไม่ได้นำแบบประเมินของกลุ่มไปด้วย 
 • วันนี้ทีมดำเนินเวที(กระบวนการกลุ่ม) เพิ่มทีมงานโดยใช้ 2 คน พบว่า สามารถดำเนินกระบวนการได้รื่นไหล  และสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมดีมาก
 • นักส่งเสริมของสำนักงานเกษตรอำเภอสรุปว่า ได้มองเห็นประเด็นในการประสานงานและต่อยอดการเรียนรู้-การพัฒนาของกลุ่มฯ  ในหลายๆ ประเด็น
 • สมาชิกกลุ่มฯ ได้เห็นประเด็นของการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมของกลุ่มฯ เพื่อยกระดับและดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มฯ (ปี 2550 นี้ กลุ่มฯ ตั้งเป้าหมายที่จะผลิตพันธุ์ข้าว 300 ไร่ จำนวน 120,000 กิโลกรัม)
 • ต้องเรียนรู้และพัฒนาอยู่ทุกวันครับ  ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว.....
 • </ul><p align="center">(ลิงค์อ่านตอนที่ 3)</p><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>