หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จะร่วมจัดงานมหกรรมจัดการความรู้"การขับเคลื่อนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนประเทศไทย"ในเดือนธันวาคม2550 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสรุปสถานะการณ์ตามกรอบ3เหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ          อ.ประเวศ วะสี ซึ่งพี่ปุ่นจากควนรู สงขลาได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบ

 โดยที่การจัดการความรู้จะลงลึกในรายละเอียดทั้งคน กลุ่มคน ชุมชน และตัวความรู้ในทุกรูปแบบ


งานนี้คาดหวังให้ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันเป็นเจ้าภาพ  ทั้งภาคชุมชน รัฐและเอกชน

จากนี้ไป11เดือนคือการประสานความคิดและการทำงานเพื่อกำหนดรายละเอียดของงาน