ในการบันทึก Man & Theores :1 ที่ผมกล่าวเกี่ยวกับว่า ทฤษฎีนั้น  คนเป็นผู้ "สร้าง" ขึ้นมา  "ไม่ใช่"ค้นพบ

ที่ว่าเรา "สร้าง"ขึ้นมานั้น เราสร้างขึ้นมาจาก "ความว่างเปล่า" หรือ ?

เราสร้างขึ้นมาจากสมองที่มีความรู้ "เป็นศูนย์" หรือ ?

ไม่ใช่ครับ

เพราะว่า  ช่วงที่เรามีความรู้เป็นศูนย์นั้น  ต้องเป็นช่วงต้นๆที่เราอยู่ในท้องมารดา

แต่เมื่อเราออกมาจากท้องมารดาแล้ว  เราต้องได้ความรู้มาจากการเรียนรู้ความรู้จากโลกภายนอก  รู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเราเรียนจบการศึกษาในระดับต่างๆ  ไปจนถึงระดับปริญญาเอก  และต่อๆไปเรื่อยๆ จนกระทั่งตาย !

ดังนั้น ในช่วงนั้น สมองของเราต้องมีความรู้

และถ้าเราสร้างทฤษฎีในช่วงนั้น  เราต้องสร้างทฤษฎีท่ามกลาง "ประวัติศาสตร์ของสมองที่มีความรู้" แล้ว

และความรู้นั้น "เป็นความรู้เชิงประจักษ์"

ทฤษฎีดังกล่าว จึง"ไม่ได้สร้างขึ้นจากสมองที่มีความรู้เป็นศูนย์" อย่างแน่นอน !

ทฤษฎีดังกล่าวจึง "เชื่อมต่อ" กับ "ความรู้" ดังกล่าว

และเมื่อครั้งหนึ่ง ทฤษฎีได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว  เราก็สามารถที่จะ "นิรนัย" (Deduce) เป็นข้อความจากทฤษฎีนั้น  เพื่อใช้เป็น "Hypothesis" ทดสอบทฤษฎีนั้น "ก็ย่อมได้" ครับ

ผลที่ได้จากการทดสอบ ก็จะเป็น "องค์ความรู้" ต่อไป นอกเหนือจากองค์ความรู้ประเภท "ข้อเท็จจริง" หรือ Facts ที่ได้จากการสังเกตโดยตรง

นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่มนุษย์จะได้มาซึ่งองค์ความรู้ "เชิงประจักษ์"

นักศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  ก็ทำได้

โดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย "ต้อง"ทำด้วยซ้ำไป ครับ