KM ปรับการทำงาน

ทวี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM ปรับการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

KM ปรับการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

 

การปรับเทคนิคและกระบวนการทำงาน

           การนำการจัดการความรู้มาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร  จะเห็นได้ว่ามีการปรับกระบวนการและการนำเครื่องมือของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักส่งเสริมการเกษตรอยู่ตลอดเวลา  มีกิจกรรมที่แฝงไว้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตรประจำเดือนซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมนำมาปรับใช้ ที่สำคัญ เช่น

Tavee 

                1)  การปรับให้มีการค้นหากิจกรรมการส่งเสริมในพื้นที่ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักส่งเสริมการเกษตรต่างพื้นที่ได้เรียนรู้  ซึ่งเราเรียกว่าของดี  หรือ  Best Practice    ในแต่ละพื้นที่มาเป็นกิจกรรการศึกษาดูงาน เช่น แปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงเกษตรผสมผสาน แปลงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เป็นต้น   ซึ่งเดิมการสัมมนาฯ ดังกล่าวมีเพียงการประชุมชี้แจงข้อราชการเท่านั้น

Du+ngan  Du+ngan1

                2)  มีการเสริมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะคุณอำนวยให้แก่นักส่งเสริมการเกษตรในระหว่างการสัมมนาด้วยทุกครั้ง  ทั้งการฝึกการทำหน้าที่บันทึกและการจับประเด็น  การสรุปผลการเรียนรู้ การทำ AAR เป็นต้น

Semina

                3)  มีการปรับสถานที่ของการสัมมนาฯ  จากเดิมใช้ห้องประชุมเท่านั้น  มาเป็นการใช้สถานที่หรือแปลงที่เป็นของดีที่จะต้องไปศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เป็นทั้งสถานที่สัมมนาฯและสถานที่ศึกษาดูงานในที่เดียวกัน

                4)  มีการพัฒนากระบวนการจากเดิม  ให้ดำเนินกิจกรรมการสัมมนาฯ ก่อน  แล้วจึงไปศึกษาดูงานเปลี่ยนมาเป็นการศึกษาดูงานก่อน  แล้วจึงทำการสัมมนาฯ  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในเนื้อหาที่ได้ในการศึกษาดูงาน  บางครั้งสามารถนำมาเป็นประเด็นในการสัมมนาฯ  ได้อีกทางหนึ่งด้วย

                5)  บางครั้งในการสัมมนาฯ  จะมีการคัดเลือกตัวแทนของนักส่งเสริมการเกษตรที่ได้ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมแล้วมีความก้าวหน้า  ให้มาเล่าประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะแก่เพื่อนๆ  นักส่งเสริมการเกษตรท่านอื่นที่กำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติได้เรียนรู้ปัญหาและผลสำร็จที่สามารถนำวิธีการที่เพื่อน ๆ คนอื่น ๆ  ได้ดำเนินการสำเร็จแล้วไปประยุกต์หรือปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไปได้  จึงทำให้นักส่งเสริมการเกษตรคนอื่นๆ  ได้เห็นช่องทางแล้วนำไปพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmนักส่งเสริมการเกษตรนครพนมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับที่นำมาแบ่งปัน
  • ได้เห็นภาพการนำ KM มาปรับใช้ในการทำงานระบบส่งเสริมการเกษตร

 

คำสำคัญ (Tags)

#km#ปรับการทำงาน

หมายเลขบันทึก

73861

เขียน

23 Jan 2007 @ 08:34
()

แก้ไข

01 May 2012 @ 23:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก