Contact

CoP ไม่ทำไม่รู้

  การกำหนดเป้าหมายในการทำCoP  

         ในปี2549ได้มีโอกาสเริ่มกลุ่มCoPเป็นครั้งแรก เป็นการพิสูจน์คำกล่าวที่ว่า "KM ไม่ทำไม่รู้ " ช่วงแรกที่พบกันทุกคนอาจรู้สึกไม่แน่ใจ สงสัย ว่าพวกเราควรจะเดินทางไปอย่างไร หลังจาก small  talk (พูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไปเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย) คุณอำนวย ได้เริ่มต้นให้เราตั้งเป้าหมายร่วมกันในการรวมกลุ่ม CoP การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบำบัดทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

        โดยแต่ละครั้งที่พบกัน คุณอำนวยใช้เครื่องมือ Story telling ให้สมาชิกเล่าเรื่องที่ภูมิใจ  จากการพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้า  จำนวน 1-2 คน และ คุณลิขิต  ทำหน้าที่บันทึกเรื่องเล่าทั้งหมด และเก็บบันทึกเป็นขุมทรัพย์ความรู้ โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในweb site ต่อไป

        

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 73586, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #cop

Recent Posts 

Comments (0)