ปัจจุบันเรามักจะเสวนากันเสมอว่า

 0000417

 

"เราต้องการให้นิสิตนักศึกษามีคุณลักษณะอย่างไร?"

ด้านสุขภาพร่างกาย

1. รู้จักรักษาอนามัย

2.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่

3.ออกกำลังกาย

4.มีบุคลิกภาพ

ฯลฯ

ด้านสติปัญญา

1. มีความรู้ ความเข้าใจ  และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

2.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น

3.มีทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่

4. มีทักษะภาษาอังกฤษ

5. มีทักษะคอมพิวเตอร์

6.รู้จักวิเคราะห์ปัญหา

ฯลฯ

ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะ จะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนานิสิตนักศึกษา