ปัจจัย ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กแรกเกิด – 5 ปี ของผู้ปกครองในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ ในฟันน้ำนม เขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศีรสะเกษ

ประภาส สุนันท์

วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กแรกเกิด – 5 ปี ของผู้ปกครองในโครงการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันน้ำนม ในเขตตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอเมือง ศรีสะเกษ

วิธีการศึกษา
- เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองเด็กแรกเกิด – 5 ปี ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) จำนวน 149 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมพันธ์ร่วมกับการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยสถิติไคสแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน

ผลการศึกษา
- กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.9 อายุระหว่าง 29-39 ปี ร้อยละ 41.6 อายุเฉลี่ย 35.4 ปี อยู่กันเป็นคู่ ร้อยละ 91.9 การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 70.5 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 49.0 รายได้ต่อเดือน 2,501 – 4,000 บาท ร้อยละ 45 (เฉลี่ยต่อเดือน 3,178 บาท) มีบุตร 1-2 คน ร้อยละ 77.2 มีความสัมพันธ์กับเด็ก คือ เป็นพ่อ/แม่ของเด็ก ร้อยละ 74.5 การได้รับข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับปานกลาง แหล่งที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 67.1 ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรคฟันผุอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 48.3 มีทัศนคติออยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 49 พฤติกรรมสุขภาพเด็กในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุในฟันน้ำนม อยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 71.9 ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากร ได้แก่ อาชีพ จำนวนบุตร และความสัมพันธ์กับเด็ก (P= 0.013, 0.036 และ 0.026 ตามลำดับ)

ข้อเสนอแนะ
- ควรทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม (focus group discussion) และทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อทราบสาเหตุของพฤติกรรมของผู้ปกครอง ค้นหาแนวทาง วิธีการในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กในความดูแล รวมทั้งคนในชุมชน สามารถพึ่งตนเองทางทันตสุขภาพได้ และมีสุขภาพช่องปากที่สมบูรณ์ แข็งแรงจาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 72975, เขียน: 16 Jan 2007 @ 22:15 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 03:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)