ได้อ่านบันทึกคุณหมอวิจารณ์ เกี่ยวกับบทความต่างประเทศที่วิจารณ์เกี่ยวกับบล็อก แล้วคุณหมอก็มีลิงค์บทความฉบับเต็มให้โหลดมาอ่านได้ ผมเองมีบทความเกี่ยวกับบทกลอนรักชาติที่เคยนำเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของตนเองและ เว็บอื่น ๆ จึงนำมาเผยแพร่ทาง gotoknow บ้างเพื่อว่าอาจจะมีประโยชน์ร่วมกัน ในภาวะที่ต้องการความสมานฉันท์ ดูข่าวแต่ละวันแล้วน่าเศร้าใจมาก  บทกลอนนี้เคยจัดพิมพ์ปี 2541 โดย ผอ.โรงเรียนเลยพิทยาคมในขณะนั้นมีดำริให้ประกวดการแต่งกลอนเพื่อใช้อ่านในพิธีการหน้าเสาธงขณะที่นักเรียนเชิญธงชาติมาผูกที่เสาธงทุกเช้า ทำให้กิจกรรมดูมีคุณค่า ปลูกฝังความรักชาติได้เป็นอย่างมาก มีบทกลอนมากถึง 144 สำนวน ปัจจุบันผมก็นำรูปแบบมาใช้ที่โรงเรียนของผมด้วย นำไปปรับใช้หรือเผยแพร่ต่อได้เลยครับผม Click http://www.gotoknow.org/file/jong_loei/flag.rar

บรรจง  ปัทมาลัย 15 ม.ค. 2550  www.principalbunjong.thaigov.net