ในปี 2545 ทาง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ทุนวิจัยสำหรับ แพทย์ประจำบ้าน ของแต่ละภาควิชา ไปทั้งหมด 21 ทุน (เป็นเงิน 7 แสนกว่าบาท) คิดเป็น 17% ของเงินทุนคณะฯ และจำนวนทุนเพิ่มขึ้นเป็น 21% และ 38% ในปี 2546 และ 2547 ตามลำดับ

การติดตามผลการดำเนินการภายหลังได้รับทุนไปแล้ว 3 ปี พบว่า ในจำนวนงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จแต่ไม่ตีพิมพ์เป็นงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านเป็นส่วนใหญ่ (75%)

โดยที่หลายภาควิชาไม่มีการตีพิมพ์เลย แต่บางภาคฯ กลับมีการตีพิมพ์อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  

                             ทีมงานวิจัยหารือกันในครั้งแรก

จากปัญหาและข้อมูลที่ได้ ทางฝ่ายวิจัย และ หน่วยงาน KM จึงได้หารือกันในเบื้องต้น ว่าจะลองใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชา เพื่อผลักดันให้มี การตีพิมพ์ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน เพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะใช้เวลานานซักหน่อย กว่าจะเห็นผล

 จึงได้เชิญหัวหน้าภาควิชา หรือตัวแทน ที่เกี่ยวข้อง 12 ภาควิชา มาร่วมหารือในการใช้ KM เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 12 ม.ค. 50 มีภาควิชาที่เข้าร่ามกิจกรรมทั้งหมด 10 ภาค คือ ศัลยฯ สูติ-นรีเวชฯ กุมการฯ ออร์โธฯ จักษุ หูคอจมูก วิสัญญีฯ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสี และ เวชศาสตร์ชุมชน ขาดไป 2 ภาคฯ คือ อายุรศาสตร์ และจิตเวช</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> ตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ

</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ในการประชุมครั้งแรกได้ขอให้ทางภาค สูติ-นรีเวชฯ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ที่โดดเด่น ได้นำเสนอว่าทางภาควิชาฯ ดำเนินการอย่างไรบ้าง</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">อ.สุพัชญ์ และ อ. วรลักษณ์ จากภาคสูติฯ

</p>จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนความเห็นภาควิชาต่างๆ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ในการประชุมครั้งแรกนี้ท่านรองฝ่ายวิจัยเป็นประธาน โดยให้ผมเป็นผู้ประสานงานของ CoP นี้ และมีคุณสรินธร รับหน้าที่เป็นเลขากลุ่ม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย..... สนับสนุนเต็มที่ครับ...

</p><p>ผลการประชุมในครั้งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไป จะนัดประชุมครั้งต่อไปในเดือนมีนาคม ทั้งนี้แต่ละภาควิชาจะ update ข้อมูลการวิจัยของแพทย์ประจำบ้านในแต่ละปีมาด้วย

 สรุปความเห็นของภาควิชาต่างๆ จากที่ประชุม จะบันทึกไว้ในความเห็นใน web ของคณะแพทย์ต่อไป</p><p>Link ไป Web KM คณะแพทยศาสตร์ มข. ที่นี่
</p>