ขอแสดงความเสียใจแด่ญาติพี่น้องของครูจูหลิง เหยื่อหรืออนุสรณ์บุคคล จากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ วันนี้ครูจูหลิง ผู้ที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความเ็ป็นคนไทย คนที่สร้างประโยชน์ให้สังคมไทยได้อีกยาวนาน ไม่ได้คงอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เหลืออยู่ภายหลังการสูญเสียชีวิตที่ไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิต แค่รวมถึงทรัพยากร หน่วยงานราชการ ขวัญกำลังใจของผู้คน

 ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่สูญเสีย นั้นคืออะไร

ยังเป็นความขัดแย้ง ความรุนแรง ความไม่สงบ ฯลฯ

ซึ่งอาจไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง เพราะเหตุผลหลายอย่างเป็นคำตอบที่เชื่อมโยงกัน

แต่วันนี้เราคงหาคำตอบได้ว่า เรารักตัวเราแค่ไหน...รักครอบครัวเราแค่ไหน...รักสังคมของเราแค่ไหน...และรักประเทศชาติแค่ไหน

แล้วเราจะทำอะไรเพื่อให้ประเทศชาติเรา เพื่อความสงบสุข ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเพื่อใคร แต่เพราะเพื่อตัวของเรา และลูกหลานของเรา

นั่นแหละเป็นสิ่งที่เหลืออยู่