ในสัปดาห์หน้านี้ จะมีการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นทหาร เพื่อไปสอนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นทหาร และในการอบรมครั้งนี้ ก็มีหลักสูตรในเรืองการใช้ ICT อยู่ด้วย โดยเน้นในเรื่อง e-Learning จึงคิดว่า คงเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้ง ในการที่จะได้นำแนวความคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางเวทีของ  ICT โดยเฉพาะ Gotoknow ไปใช้ เป็นเครื่องมือของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยๆ ก็แลกเปลี่ยนกัน ระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน
   ความคิดนี้ ต่อเนื่องจากแนวคิดของการพัฒนาบุคลากร ที่มักจะมีปัญหาประจำว่า การอบรมจะเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน หรือห้องอบรมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อจบแล้ว ต่างก็แยกย้ายกลับ การอบรมก็จบลง ตอนที่ประธานกล่าวปิดการอบรม ทำอย่างไรจะทำให้การอบรมไม่จบพร้อมกับคำกล่าวปิดของประธาน เพราะการพบกันในห้องอบรมน่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การพัฒนาความรู้ความสามารถที่จะต้องพัฒนาหรืออบรมกันอีก ยังไม่จบ เพราะสภาพปัญหา และความก้าวหน้าทางวิชาการมันเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อเดินออกจากห้องอบรมแล้ว กระบวนการพัฒนาก็ต้องเดินต่อไป โดยเป็นการเรียนรู้จากสนามจริง ประสบการณ์จริง ซึ่งการเรียนรู้ ดังกล่าวมีความสำคัญมาก ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จริงนั้น มีค่าอย่างมาก และน่าเสียดายมาก ถ้าไม่ได้เอาความรู้เหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ที่เดินออกมาจากห้องอบรมด้วยกัน ดังนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเรียนรู้ในห้องอบรม หรืออาจจะมีความสำคัญมากกว่าเสียด้วยซ้ำ
    ทำอย่างไรจึงจะมีเวทีให้ผู้ผ่านการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีก ถ้าจะให้เดินทางมาพบกันอยู่เป็นประจำ ก็คงเป็นไปได้ยาก แต่เทคโนโลยี อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยได้ คือเวที gotoknow แห่งนี้ ดังนั้น จะทดลองเอาแนวความนี้ ไปปฏิบัติจริงในการฝึกอบรมครูทหารในครั้งนี้