เรียนรู้จากการทำหน้าที่นายกสภา สบช.  17. ประเมินผู้บริหาร เพื่อพัฒนาสถาบัน


 

การประชุมสภา มช. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีวาระเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน   ที่มีการดำเนินการและพัฒนาเรื่อยมาในเวลากว่าสิบปี    ข้อเสนอปรับปรุงนี้มีความก้าวหน้ามาก    นำสู่หัวข้อบันทึกนี้    เพื่อเสนอแนะหลักการตามชื่อบันทึก แก่ สบช.   

หลักการคือ สถาบันควรใช้กระบวนการประเมินผู้บริหาร เพื่อการพัฒนาสถาบันหรือส่วนงาน   เน้นใช้การประเมินเพื่อหนุนการพัฒนา 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ของ มช. เสนอการประเมิน ๓ มิติคือ (๑) ผลงาน (performance),  (๒) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance),  (๓) ภาวะผู้นำ (leadership)   

มิติผลงาน ประเมินตาม (๑) คำสัญญาที่หัวหน้าส่วนงานให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติ งาน 4 ปี) และข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย   (๒) สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (CMU-PA)  (๓) สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน ที่ให้ไว้ในรอบ 1 ปี 6 เดือน (กรณีประเมินฯ รอบ 3 ปี)   (๔) ผลงานจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระหว่างการทำหน้าที่ 

มิติของการปฏิบัติงานตามกฎ/ระเบียบ (Compliance) เป็นการรายงานความคืบหน้าเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา (๑) สรุปผลการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กรของส่วนงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)  (๒) สรุปผลการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากรและการถูกฟ้องร้องของส่วนงาน  (๓) สรุปผลการตรวจสอบภายในของส่วนงาน  (๔) สรุปผลการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

มิติความเป็นผู้บริหาร/ผู้นำ (Leadership)  (๑) สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มคณาจารย์ประจำ ด้านคุณลักษณะการนำองค์กร  (๒) สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายปฏิบัติการ ด้านคุณลักษณะการนำองค์กร  (๓) สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มนักศึกษา ด้านการบริหารงานของส่วนงาน  (๔) สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ด้านการบริหารงานของส่วนงาน

สองมิติแรกอิงข้อมูล   มิติที่สามอิงข้อคิดเห็นจากการสอบถามด้วยแบบสอบถาม   

มีกลไกให้การประเมินมีผลต่อการพัฒนาส่วนงาน   โดยเชิญประธานหรือผู้แทนของคณะกรรมการอำนวยการของส่วนงานมาประชุมหารือกับคณะกรรมการประเมิน    และมีการเชิญหัวหน้าส่วนงานมาร่วมหารือด้วย   

สบช. ไม่จำเป็นต้องลอกแบบของ มช. มาทั้งหมด   ที่นำมาเล่าก็เพื่อเป็นตัวอย่างของวิธีการ   เพื่อให้ฝ่ายบริหารและสภาสถาบันร่วมกันพัฒนาระบบประเมินผลงานของผู้บริหารของ สบช.   สำหรับใช้เป็นกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบัน      

วิจารณ์ พานิช

๘ พ.ย. ๖๕   

 

   

 

 

หมายเลขบันทึก: 711287เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2023 17:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มกราคม 2023 17:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง