ลักษณะของผู้ตรวจที่พบว่ามีส่วนเสริมสัมพันธภาพในการรักษานั้นได้มีผู้ให้ความเห็นไว้มากมาย  พอสรุปลักษณะที่สำคัญได้ดังนี้     

1. สนใจและรับรู้ความรู้สึก เป็นลักษณะที่จัดได้ว่าสำคัญและมีผลต่อการเกิดสัมพันธภาพในการสัมภาษณ์มาก     
2. ให้เกียรติผู้ป่วย ผู้ป่วยอาจมีความคิดความเชื่ออยู่เดิมซึ่งผู้รักษาอาจมองว่าเป็นความเชื่องมงาย
    
3. จริงใจต่อผู้ป่วย  ได้แก่การมีท่าทีที่เปิดเผย  จริงใจ  เป็นธรรมชาติไม่เสแสร้ง  และไม่พยายามที่จะปกป้องตัวเอง  อย่างไรก็ตามสิ่งที่แสดงออกนี้ควรเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์  และคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นหลัก   นอกจากนี้ควรตอบคำถามของผู้ป่วยด้วยความจริงใจ ไม่หลอกลวง หรือเพียงพูดให้ผ่านการตรวจครั้งนี้ไป
    
4. ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกไว้วางใจว่าผู้รักษาสามารถช่วยเขาได้  ยิ่งผู้ป่วยแน่ใจว่าผู้รักษาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขาได้มากเท่าไร  เขาก็รู้สึกอุ่นใจเกิดความหวังมากขึ้นเท่านั้น
สิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกตั้งแต่แรกว่าผู้รักษาสามารถช่วยเขาได้นั้นมิใช่การรักษา
  หากแต่เป็นบุคลิกของผู้รักษา  การเข้าใจปัญหาได้ตรงจุด    และความสามารถในสื่อกับผู้ป่วยถึงแผนการรักษาที่เหมาะสม