องค์ความรู้ที่สำคัญของแต่ละสาขาวิชาในสายวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ทางพฤติกรรมจะประกอบด้วย ข้อเท็จจริง(Facts)  และกฎบรรยาย(Desriptive Laws)  ซึ่งการวิจัยจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเพื่อค้นหาองค์ความรู้เหล่านี้

การวิจัยใดที่ค้นพบความรู้เป็นชิ้นๆ  เป็นหน่วยๆ  เช่นสมมุติว่าค้นพบว่าคนไทยเป็นพศชาย 50 % เป็นเพศหญิง 50 %  ผลอันนี้เป็นข้อเท็จจริง ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้จึงเป็นประเภทข้อเท็จจริง

การวิจัยใดที่ค้นพบความรู้ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  เช่น ในรูปแบบของ " ถ้า.....แล้ว...... "  หรือ " If...... then........ "  ความรู้นั้นถือเป็น กฎ  กฎนี้อาจจะเป็นกฎเชิงสาเหตุและผล (Causal Laws)  หรือกฎเชิงสหสัมพันธ์(Correlational Laws) ก็ได้ แล้วแต่งานวิจัยนั้นๆ

ถ้าใช้องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบระดับความยากง่ายของการวิจัย ก็จะได้ว่า  การวิจัยที่มุ่งค้นหาข้อเท็จจริงจะง่ายกว่าการวิจัยที่มุ่งค้นหากฎ

ผมจึงคิดว่า  การผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอกของเรา ซึ่งผลิตกันมากในปัจจุบันนี้ ควรเน้นการวิจัยเพื่อการค้นหาองค์ความรู้ประเภทกฎมากกว่าที่จะเป็นประเภทข้อเท็จจริง