วันที่ 9-12 มกราคม 50 ทางทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานธาตุพนม ประกอบด้วยทั้งจาก รพร.ธาตุพนมและ PCU เครือข่าย (เราใช้ชื่อว่า คปสอ.ธาตุพนม) จำนวน 22 คน จะพากันขึ้นเหนือครับ โดยวันที่ 9-10 จะไปที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  และวันที่ 11-12 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก   

         โดยมุ่งไปที่การแลกเปลี่ยเรียนรู้เรื่องการทำงานเชิงรุกในการจัดการ โรคเบาหวาน ซึ่งทั้งสองแห่งต่างเป็น best practice

           ทีมเราจะไปขอเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้กัน  โดยใช้กิจกรรม peer assist  ครับ

         ผลเป็นอย่างไรจะมาเล่าต่อไปครับ