วันนี้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว (วันที่  31  ธันวาคม  2519)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ซึ่งเป็นพลังของแผ่นดิน ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2519  ซึ่งมีสารัตถะหลักที่สำคัญคือการย้ำให้ "คนไทย"  ยึดมั่นใน "การรู้รักสมัครสมาน" ร่วมมือร่วมใจพัฒนาประเทศอย่างเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา  และสอดรับกับสถานการณ์ของชาติในปัจจุบันยิ่งนัก  และควรค่าต่อการนำไปเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตและทำงานเพื่อประเทศชาติ  ดังว่า

                 ...อันแผ่นดินไทยของเรานี้  ถึงจะเป็นที่เกิดที่อาศัยของคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนา  แต่เราก็อยู่ร่วมกันโดยปรกติราบรื่นมาได้เป็นเวลาช้านาน  เพราะเราต่างสมัครสมานกันอุตส่าห์ช่วยกันสร้างบ้านเมือง  สร้างความเจริญ  สร้างจิตใจ  สร้างแบบแผนที่ดีขึ้นเป็นของเราเอง  ซึ่งแม้นานาประเทศก็น่าจะนำไปเป็นแบบฉบับได้  เพราะฉะนั้น  ถ้าเราทั้งหลายมีสามัคคี  มีเหตุผลอันหนักแน่น  และมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องชัดเจนในสถานการณ์ที่เป็นจริง  ต่างคนต่างร่วมมือร่วมความคิดกันในอันที่จะช่วยกันผ่อนคลายปัญหาและสถานการณ์ที่หนักให้เป็นเบา  ไม่นำเอาประโยชน์ส่วนน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องให้เสียหายถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ของชาติบ้านเมือง  เชื่อว่าเราจะสามารถรักษาชาติ ประเทศและความผาสุกสงบที่เราได้สร้างสมและรักษาสืบต่อกันมาช้านานนั้น ไว้ได้...

ทั้งปวงนี้ คือ พระราชดำรัสที่พระราชทานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2519  และยังเป็นมงคลชีวิต  มงคลแก่ประเทศชาติที่ควรค่าต่อการตระหนักและจดจำเป็นหลักคิดในการร่วมกันจรรโลงสังคมให้เกิดความผาสุกทั่วทั้งแผ่นดินไทย

 

จากหนังสือ "คำพ่อสอน"