๙๖๖. Mindset ของฉัน


Mindset ของฉัน

Mindset คือ กรอบความคิด หรือทัศนคติทางจิตใจ หรือเป็นกระบวนการทางความคิดหรือทัศนคติทางจิตที่เกิดขึ้นจากสมองของเราเอง กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเราเป็นเด็ก ๆ ที่พ่อ แม่ได้เลี้ยงดูเรา ตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราส่งผลต่อวิธีคิดและตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึ่ง Mindset เป็นวิธีที่คิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความรู้สึก การกระทำ และพฤติกรรมของเราเอง และความคิดยังส่งผลต่อสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเราเอง

Mindset ยังได้รับผลมาจากประสบการณ์ การศึกษา หรือวัฒนธรรมที่หล่อหลอมตั้งแต่เด็ก ๆ Mindset เป็นตัวกำหนดการกระทำและพฤติกรรม ส่งผลต่อตัวเราเอง และต่อโลกรอบตัวเรา รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาตัวของเราเอง

Mindset เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นตัวชี้นำการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตของเราเอง และส่งผลต่ออนาคต การมี Mindset ที่ดีจะส่งผลที่ดีต่อชีวิตของเราเอง เช่นการที่คน ๆ หนึ่งมีชื่อเสียง และประสบผลสำเร็จนั้น ล้วนมี Mindset ที่ดี และ Mindset สามารถติดต่อกันได้ ดังนั้น การที่เราได้อยู่ใกล้ใครที่มี Mindset ที่ดี ทำงานร่วมกับใครที่มี Mindset ที่ดีจะทำให้เราเป็นคนแบบนั้น

การที่เราจะมี Mindset ที่ดีนั้น ควรทำอย่างไร

๑. เราไม่ควรสนใจสิ่งรอบข้างหรือคำพูดของคนอื่น มิได้หมายความว่า จะทำให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัว แต่ให้กระทำตนที่อย่าได้สนใจสิ่งรอบข้าง หรือคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นที่จะมาทำร้ายจิตใจของตัวเราเอง

๒. บนโลกนี้ ไม่มีอะไรที่มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นกฎพื้นฐานของโลก เพราะทุกเรื่องจะมีสองด้านเสมอ ในการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ เราควรวิเคราะห์ให้ได้ทั้งสองด้าน ทุกเรื่องมีสองด้าน เพราะทุกเรื่องมีเหตุ มีผลในตัวของมันเอง

๓. หยุดที่จะเปรียบเทียบกับผู้อื่น จงเป็นตัวของตัวเอง เชื่อมั่นในตนเอง แต่มิใช่มีความกร่างในตนเอง จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อ หรือเข้าใจมาว่าสิ่งนั้น คือ สิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งอาจได้จากการเรียนรู้จากพ่อ แม่ ครอบครัว การเรียนรู้จากครู โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมที่เราได้อยู่ร่วมด้วย

๔. อย่ากลัว หรือกังวลในสิ่งที่จะผิดพลาด ควรมองสิ่งที่เราทำผิดพลาดนั้นให้เป็นบทเรียน เพื่อเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นให้เข้าใจ และแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลถึงซึ่งความสำเร็จ และมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ไม่กระทำตนให้คิดซึมเศร้าต่อตนเอง คือ ผิดไม่ได้คงไม่ใช่

๕. อย่ากลัวการเกิดปัญหา แต่จงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้ผ่านไปให้ได้ เพราะบนโลกใบนี้ มิมีเรื่องใดที่ไม่มีปัญหา เพียงแต่ปัญหานั้นจะน้อยหรือมาก และเราจะผ่านมันไปได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเราเอง

๖. ชีวิตในวัยเรียนและชีวิตของความเป็นจริงนั้นมีความแตกต่างกันตรงที่ ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ แต่ในชีวิตของความเป็นจริงนั้น เราได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนเป็นบทเรียนให้แก่ตัวของเราเอง ซึ่งชีวิตจริงนั้นมีความแตกต่างกับชีวิตในวัยเรียนมาก

๗. เราควรเลือกที่จะเสพข้อมูลดี ๆ เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวของเราเอง และควรฝึกคิดบวกให้มากเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวของเราเอง ฝึกคิดในสิ่งที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นเสมอ ๆ จะทำให้เรามีกำลังใจในการคิดบวกต่อตนเอง

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ มุมมองของการใช้ชีวิต และเป็น Mindset ที่ผู้เขียนได้ฝึกและนำมาใช้กับตนเองเสมอ ๆ และสังเกตได้ว่าผู้เขียนมีความแตกต่างกับคนบางคนที่ในความคิด และ Mindset ของเขานั้นมีแต่ความคิดลบต่อตนเอง การที่จะเชื่อว่าเรามี Mindset ที่ดีได้นั้น นั่นคือ การได้ฝึกนำมาปฏิบัติ สังเกตในการกระทำ หรือพฤติกรรมของตนเองว่าตัวเรานั้นเป็นคนแบบใด ชอบแบบใด จะทำให้ตัวเราทราบว่า เราชอบสิ่งใดในการดำรงชีวิต เพราะสิ่งนั้นจะพิสูจน์ได้ว่า นั่นคือ ตัวของเราเอง เป็น Mindset ของเราเอง และนี่คือ Mindset ของฉันเอง…ขอบคุณพ่อ และแม่ และครอบครัวของฉันที่ทำให้ฉันมี Mindset ที่ดีที่ใช้ในการเกิดมาในชาตินี้ และฉันก็กำลังสอน Mindset ที่ดีแบบนี้ต่อลูก ๆ หลาน ๆ ของฉันสืบต่อจากตัวของฉันเอง

Mindset ของฉัน เป็นการนำเอาความคิดดั้งเดิมตั้งแต่ตอนเป็นเด็กที่ได้เรียนรู้จากพ่อ แม่ โรงเรียน สถาบันให้ความรู้ สิ่งแวดล้อม และครอบครัวของฉัน รวมถึงชีวิตคู่ที่ได้แต่งงานกัน นำความรู้ที่ได้เรียนรู้นั้นมาบูรณาการ ปรับ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงาน อาจรวมถึงประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่ตัวของฉันได้รับมา นำมาเป็น Mindeset ของฉัน หากจะนับ ถือว่า Mindset ของฉันนั้น อยู่ระดับดี มีความคิดที่คิดบวก มีความสุขกับการใช้ชีวิต ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น นอกจากคอยปรับปรุงครอบครัวของเราเองให้ทันตามกระแสโลก เรียนรู้ วิเคราะห์ในสถานการณ์โลก เศรษฐกิจของประเทศชาติ และโลก ว่าจะเกิดผลกระทบต่อพวกเราอย่างไร รู้จักการบริหารจัดการทรัพย์สินของตัวเราเอง และการดูแลครอบครัวเป็นไปในทิศทางที่ถือว่าดีมาก และขอขอบคุณสามีที่มิได้นอกลู่ นอกทาง มีการใช้ชีวิตที่สมถะ ใช้ชีวิตที่พอเพียง และรู้จักการบริหารจัดการครอบครัวเป็นอย่างดี นี่คือ Mindset ของครอบครัวของฉัน

Mindset เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดเดิมที่ได้มาจากความรู้ดั้งเดิม พื้นฐานของตัวเราเอง และเราได้มาเรียนรู้จากทฤษฎี ความรู้ใหม่ที่แท้จริงจากการเรียนรู้ นำมาปรับ ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ที่ทำให้การกระทำ พฤติกรรมของตัวเรานั้น ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจรวมถึงจากการที่เรามีความคิดนอกกรอบ ที่ได้จากการที่เราได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจากความคิดเดิม

*****************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

หมายเลขบันทึก: 703050เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2022 13:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2022 12:02 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี