ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2549 (2006)ได้เข้ารับการอบรมเรื่องเทคนิคการเขียนโครงการให้มีคุณภาพ ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์