2022-04-23 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – general & generally


Revision G

2022-04-23

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – general & generally

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.: http://www.gotoknow.org/posts/598367 and 683279

 

Dictionary.com:

ออกเสียง “General” = ‘JEN-er-uhl’

ออกเสียง “Generally”= ‘JEN-er-uh-lee’

 

Dictionary of Problem Words and Expression

general & generally

General and generally are loosely overused 

in many expressions: 

          “generally speaking” 

          “in general” 

          “in a general way” 

Possible substitutes

           prevailing, customary, ordinary, regular, 

           popular, catholic, common, universal, 

and their corresponding adverbial forms (universally, etc.) 

          “Generally always” is a wordy, trite expression. 

          “Generally speaking” is usually a mere filler.

 

Dictionary.com:

HISTORICAL USAGE OF GENERAL

English general (adjective and noun) comes via Old French 

from the Latin adjective generālis “common,

belonging to all, belonging to a race or genus” 

(as opposed to speciālis “particular, belong to a species”).

 

The military sense of general (noun

         dates from the mid-16th century; 

general officer and general of the army 

         date from the mid-17th century. 

The heads of some Roman Catholic religious orders 

         are called generals, 

         a usage that began in the 16th century and 

         applied originally to the Jesuits but

         now applies to the Franciscans and Dominicans as well; 

the usage was extended in the 19th century 

        to the head of the Salvation Army.
The phrase in general originally meant  

        “in a body, collectively” (a sense that is now obsolete), 

        with a clear relation to the sense of the adjective general 

        “with respect to a whole class, group, or category.” 

 

It later developed further to mean “usually,” 

       which can be interpreted as meaning

       “as a general rule (rather than a specific instance).”

 

Dictionary.com

SYNONYM STUDY FOR GENERAL

GeneralCommonPopularUniversal 

agree in the idea of being nonexclusive and widespread

General means belonging to, or prevailing throughout, 

a whole class or body collectively, irrespective of individuals: 

             a general belief. 

Common means shared by all, and belonging to one as much as another

             a common interest; common fund; 

             but use of this sense is frequently avoided 

             because of ambiguity of sense

Popular means belonging to, adapted for, or favored by the people or the 

public generally, rather than by a particular (especially a superior) class

              the popular conception; 

              a popular candidate. 

Universal means found everywhere, and with no exceptions

              a universal longing.

 

Collins COBUILD English Usage 

Generally – mainly 

1. 'generally'

Generally means 'usually', 

                             'in most cases',

                            or 'on the whole'.

Paperback books are generally cheapest.

His answer was generally correct.

 

2. 'mainly'

Don't use generally to say that 

        something is true about most of something,

        or about most of the people 

        or things in a group. 

Use mainly.

The bedroom is mainly blue.

The people in the audience were mainly from Senegal or Mali.

 

Dictionary.com:

“Corporal,” “General,” “Sergeant,” “Private”: 

What’s The Order Of The Military Ranks?

Published November 10, 2020

 

Growing up, most kids have that one friend with the incredibly strict parent. 

You know the one

          —the mom or dad who instills fear in everyone 

              so that no one ever misbehaves around them, ever. 

There might also be a lot of yes ma’ams and no sirs involved.

 

Well, it’s easy to joke that these parents are as strict as military officers. 

But in reality, not everyone knows the difference 

           between the military ranks

           —are they as strict as generals, corporals, or privates

And what’s the major difference 

           between these three distinguished rankings

Let’s take a closer look.

 

What does private mean?

As an adjective

private refers to something 

           that belongs to a particular person, 

           like private property or information

As a noun, it is defined as 

           “a soldier of one of the three lowest enlisted ranks.”

 

In the US Army

private is the lowest ranking that is usually given 

           during basic combat training to a soldier without a four-year degree. 

From there, 

soldier can move up the ranks to 

            private second class

           private first class, 

           and specialist 

           before becoming a corporal.

 

How would you use the term private

Here’s an example: 

Although he struggled at following demands and taking orders 

from others in his youth, the new private was thriving 

in the structure of this role.

 

Private‘s first recorded use related to officer ranks 

dates back to the mid-1700s. 

The word is derived from the Latin word prīvātus (“private,”

as in belonging to a particular person).

 

What does corporal mean?

As an adjective

            the word corporal can refer to the human body

But as a noun, it refers to the military

 

Corporal can be defined as 

            “a noncommissioned officer ranking 

            above a private first class in the U.S. Army 

            or lance corporal in the Marines and below a sergeant.” 

 

It can also refer to a similar rank in other countries’ armed services 

as well as a U.S. surface-to-surface, single-stage ballistic missile.

 

corporal is a team leader of the smallest Army units

For example

Although she should be proud of her status as a corporal in the Army, 

she won’t be happy until she is officially a sergeant.

 

Corporal was first recorded around 1570–80 and is derived 

from the Latin word corporālis (“bodily”).

 

What does sergeant mean?

In the US Army, 

a sergeant is

a noncommissioned army officer of a rank above that of corporal.” A sergeant oversees soldiers daily tasks and 

           they often lead a team or section of soldiers 

           that are slightly bigger than a corporal’s team 

           but usually only up to four soldiers.

 

There are levels of sergeant 

          including 

          staff Sergeant

          sergeant first class, 

          master sergeant, 

          first sergeant,

          and sergeant major.

The term sergeant was first recorded in 1150–1200 from Middle English.

 

What do lieutenant and captain mean?

There are two lieutenant ranks in the US Military: 

           second lieutenant and 

           first lieutenant.

The second lieutenant is “an Army, Air Force, or Marine officer 

           of the lowest commissioned rank,” and 

the first lieutenant is “an officer ranking next above second lieutenant

            and next below a captain.” 

 

So, the lieutenant rank is the first officer title one can achieve. 

Second lieutenants lead platoons 

             which typically consist of 16–44 soldiers. 

First lieutenants lead more specialized platoons and companies 

             (“the smallest body of troops, 

              consisting of a headquarters and two or three platoons.“) 

The term lieutenant was first seen in 1325–75 from Middle English.

 

Above lieutenants are captains. 

captain is

              “an officer ranking in most armies above 

                a first lieutenant and below a major.” 

The term captain was first recorded in 1325–75 and ultimately 

           comes from the Late Latin capitāneus meaning “chief.

 

What does major and colonel mean?

major is “a commissioned military officer

                  ranking next below a lieutenant colonel 

                  and next above a captain.”

They often lead brigades and task forces

The term major was first seen in 1350–1400.

 

colonel is “an officer in the U.S. Army, Air Force, or Marine Corps 

                  ranking between lieutenant colonel and brigadier general: 

                  corresponding to a captain in the U.S. Navy.” 

 

That meanscolonel is the second highest rank

                just under our next rank below. 

 

Colonel is pronounced like kernel 

               in case you were wondering. 

               It was first recorded in 1540–50 and is 

               from an Italian word meaning “columnby way of French.

 

What does general mean?

As an adjective

general can mean “of or relating to all persons or things

                     belonging to a group or category.” 

But as a noun

           general refers to ranking within specific branches of the military. 

 

Within the U.S. Army and Air Force

           general is “an officer ranking above a lieutenant general 

                              and below a general of the army 

                              or general of the air force.” 

            For the US Marine Corps, 

            it is simply an officer holding the highest rank.

 

In the US Army, 

            a general is an officer of any of the five highest ranks

            a brigadier general

            major general

            lieutenant general

            general, or general of the army.

 

Here’s one way to use the word: 

           After getting caught misbehaving, the soldiers were told 

           to immediately report to General Brown to discuss their actions.

 

major general can be responsible for holding command 

           of 10,000–20,000 soldiers. 

 

Of America’s 46 presidents, 12 have been former generals

Some famous generals throughout history 

          include former presidents George Washington, Ulysses S. Grant, 

           Dwight D. Eisenhower, and Andrew Johnson. 

 

A few other well-known generals (for both good and bad reasons) 

include Napoleon Bonaparte, Douglas MacArthur, George S. Patton, 

and Robert E. Lee.

 

The military sense of general dates from the 1500s; 

              general officer and general of the army date from the 1600s. 

 

The heads of some Roman Catholic religious orders are called generals

a usage that began in the 16th century and 

applied originally to the Jesuits 

but now applies to the Franciscans and Dominicans as well.  

 

Ready for some practice?

Overall, these different rankings 

               explained above show a person’s standing in the hierarchy

               —in that particular order.

An enlisted private is the lowest in the army ranks. 

private can eventually advance from this junior position to a corporal.

 

From there, there are many other advancements, 

including sergeantlieutenant, captain, major, and colonel

until some reach general officer ranking.

 

This is a senior officer role with typically over 30 years of experience 

and is only second to general of the army during war time.

 

For example:

  • With hard work and dedication

she advanced during her career in the army 

fromprivate tolieutenant and then finally general.

  • Her grandfather became a private during World War II 

after enlisting as a teen because 

he always dreamed of becoming a sergeant.

 

Not everyone 

         who starts as a private will move all of the way up the ranks 

         to become a general, but every corporalmajor, colonel, etc. 

         has to put in the time to gain experience 

         as well as authority before being promoted.

หมายเลขบันทึก: 702384เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2022 00:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 เมษายน 2022 00:56 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท