2022-01-23 ศัพท์ น่าสับสน - Set – C - complement & compliment


Revision C

2022-01-23

ศัพท์ น่าสับสน - Set – C - complement & compliment 

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com:

ออกเสียง complement & compliment 

  • noun = “KOM-pluh-muhnt
  • verb = “KOM-pluh-ment”

 

Dictionary of Problem Words and Expressions:

complement & compliment

Complement implies something which completes:

“This jewelry will complement your dress.”

A compliment is flattery or praise

“Beulah enjoyed the compliment paid to her”

 

Dictionary.com.

SYNONYM STUDY FOR COMPLEMENT

Complement & supplement 

both mean to make additions to something.

To complement is to provide something felt to be lacking or needed

it is often applied to putting together two things,

each of which supplies what is lacking in the other

to make a complete whole: 

Two statements from different points of view may complement each other. 

To supplement is merely to add to

Some additional remarks may supplement his address.

 

Dictionary.com:

WORDS OFTEN CONFUSED WITH COMPLEMENT

Complement and compliment

which are pronounced alike 

and originally shared some meanings

have become separate words with entirely different meanings

 

As a noun, complement means 

“something that completes or makes perfect”: 

The rare old brandy was a perfect complement to the delicious meal. 

 

As a verb, complement means “to complete”: 

A bright scarf complements a dark suit. 

 

The noun compliment means

“an expression of praise, commendation, or admiration”: 

The members paid her the compliment of a standing ovation. 

 

The verb compliment means

“to pay a compliment to”: 

Everyone complimented him after the recital.

 

Dictionary.com:

COMPLEMENT VS. COMPLIMENT

What’s the difference between complement and compliment?

The word complement most commonly refers to 

something that goes along with something else 

and serves to make it better or complete it. 

 

It’s also commonly used as a verb 

meaning to serve as a complement in this way, 

as in That necklace really complements the rest of your outfit

 

A compliment is a comment 

intended to express praise or admiration of someone. 

Compliment is also commonly used as a verb 

meaning to give a compliment.

 

Complement has many other specific meanings,

but compliment is really only used 

to refer to a nice comment or the action of giving one.

 

Since the primary senses of both words are generally used 

in positive contexts, it can be easy to confuse them.

 

The adjective form of complement is complementary,

as in complementary colors.

 

The adjective form of compliment is complimentary, 

which can describe something intended to be compliment,

as in complimentary remark,

or it can be used to mean that something is given for free

as in I hope we get complimentary snacks on this flight.

 

The easiest way to remember the difference 

is that complement often means to complete,

and complete also starts with c-o-m-p-l-e

 

On the other hand, 

compliment is spelled with an i, and 

compliments are something that I like to get (and give). 

Nice shirt, by the way.

 

Here’s an example of complement and compliment 

used correctly in the same sentence.

Example

The chef overheard the diners at one table complimenting the way the sauce complemented the fish, 

so she told the server to offer them a complimentary dessert.

 

Dictionary.com:

“Compliment” vs. “Complement”: 

How To Pick The Right Word

Published March 4, 2019

Compliment and complement are commonly confused terms 

because they’re pronounced alike and originally shared some meanings.

But over time, 

they’ve become separate words with entirely different definitions.

 

What does complement mean?

Complement with an E is the older of the two terms. 

Its noun sense has been around in English since the 1300s.

The term derives from the Latin complēmentum, 

meaning something that completes.” 

So, that means 

if something complements something else, 

it completes it, enhances it, or makes it perfect.

A shirt can complement the color of someone’s eyes, or a wine can complement a meal. 

 

When we talk about 

complementary angles, or complementary colors

it’s this sense of complement that is being used. 

 

Complementary angles are two angles 

that add up to produce a 90° angle. 

Complementary colors are colors 

that are directly across from each other on the color wheel

and they enhance each other by their contrast, 

such as red and green, purple and yellow, and blue and orange.

 

What does compliment mean?

Compliment with an I is from the mid-1600s

It came to English from the Spanish cumplimiento

But, the real confusion comes from the fact that compliment 

(with an I) ultimately derives from the same Latin root as complement (with an E), complēmentum

and that accounts for some of the early overlap in meaning.Bottom of Form

 

The noun form of compliment 

means “an expression of praise, commendation, or admiration,” 

and the verb means, “to praise or express admiration for someone.”

 

You can pay someone a compliment

or compliment someone on a job well done

People sometimes use the phrase 

compliments to the chef after enjoying a good meal.

 

Something that is complimentary is free, 

for examples, airlines offer complimentary sodas on flights.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Is it complement or compliment?

Today there is no overlap 

between the meanings of complement and compliment,

as either nouns or verbs, 

but their similar spellings and pronunciations 

make them prime candidates for confusion

Despite the difference in their meanings, both complement and compliment have roots in the Latin word 

complēre which means “to complete.” 

Complement remains true to that origin in its spelling 

and in its meanings that have to do with completing or completion

Keep that connection in mind and there should be no question 

as to whether complement or compliment 

is the correct word to use in a given context.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Usage Notes

'Complement' vs. 'Compliment'

The distinction between the two is clear (now).

What to Know

Though both come from the Latin word complēre 

(meaning "to complete"), 

complement continues to refer to 

something that completes something else,

while compliment has branched off 

to refer to a remark 

"especially in the form of admiration, esteem, or approval," 

such as 

when paying someone a compliment for an achievement or for how they look.

Oh, English. You're such a wily creature.

 

If we can agree about that remark expressing admiration (rest assured, it does), 

do we call it a complement? Or a compliment?

The correct word is compliment

but complement finds itself 

plunked into such contexts from time to time,

 making this confusion between the two words 

a matter worth our consideration.

 

Both compliment and complement ultimately

have their roots in the Latin word complēre, meaning "to complete." 

The word complement took a rather direct route

entering Middle English from the Latin complementum

which itself came directly from complēre

Compliment, on the other hand, came to English from Middle French 

by way of Italian and a Spanish word 

meaning "to be courteous" and "to perform what is due," 

that Spanish word being a modification of complēre.

 

Complement Usage

The link between complement and complēre is visible 

in the modern uses of complement 

and is therefore helpful in remembering the territory the word covers.

A complement can be broadly understood 

as something that completes something else in some way

Sometimes it completes by improving

as in "a hat that is an elegant complement to the suit," 

and sometimes it completes by filling a need, 

as in "a team with a full complement of players." 

 

It's used in technical contexts too, 

such as medicine, grammar, and mathematics. 

Complement is also a verb 

meaning "to complete or enhance by providing something additional."

 

Compliment Usage

Compliment is the more common of the pair. 

Its etymological ties to courtesy are evident in its modern use,

where as a noun it most often refers to 

a remark that says something good about someone or something

and as a verb it communicates the expression of such a remark

 

We compliment someone on something they've done

—"What a beautiful drawing!"—by offering them a compliment: 

the statement about the beautiful drawing.

And that's really the crux of it: 

complement is about completing

and compliment is about courtesy 

especially in the form of admiration, esteem, or approval.

 

How neat and tidy it all is! 

How this pair seems to challenge that 

"wily creature" characterization of the English language! 

Except, um, we've left something out. 

We do hope it won't be too devastating. 

Here goes:

the verb complement has an obsolete meaning 

synonymous with compliment, 

and another obsolete meaning of 

"to exchange formal courtesies." 

And the noun complement too has wholly inappropriate 

(given the word's modern functions) 

obsolete meanings, among them 

"a social quality of accomplishment

and "something added for ornamentation." 

 

The only comfort we can offer in the face of such facts is this

English speakers were mostly done with all of these 

by the end of the 17th century.

English really is a wily creature.

 

In summary: 

If one thing complements (with an "e") another, 

it completes that thing 

(e.g., the shoes complete your outfit, or make it perfect). 

Complement comes from the Latin word for complete.

 

Collins COBUILD English Usage:

Complement & compliment 

These words can both be verbs or nouns. 

When they are verbs, they are pronounced /'kɒmplɪment/.

When they are nouns, they are pronounced /'kɒmplɪmənt/.

1. 'complement'

If one thing complements another, 

the two things increase each other's good qualities when they are brought together.

Nutmeg, parsley and cider all complement the flavour of these beans well.

Current advances in hardware development nicely complement British software skills.

2. 'compliment'

If you compliment someone,

you tell them that you admire something that they have 

or something that they have done.

They complimented me on the way I looked.

She is to be complimented for handling the situation so well.

compliment is something that you do 

or say to someone to show your admiration for them.

She took his acceptance as a great compliment.

You say that you pay someone a compliment.

He knew that he had just been paid a great compliment.

 

American Heritage® Dictionary of the English Language:

Complement and compliment,

Usage Note: 

Complement and compliment, though quite distinct in meaning, 

are sometimes confused because they are pronounced the same. 

As a nouncomplement means 

"something that completes or brings to perfection" 

(The antique silver was a complement to the beautifully set table); 

used as a verb it means 

"to serve as a complement to." 

The noun compliment means 

"an expression or act of courtesy or praise" 

(They gave us a compliment on our beautifully set table), 

while the verb means "to pay a compliment to."

 

American Heritage® Dictionary of the English Language:

Usage Note: 

Complement and compliment, though quite distinct in meaning, 

are sometimes confused because they are pronounced the same. 

As a nouncomplement means

"something that completes or brings to perfection" 

(The antique silver was a complement to the beautifully set table); 

used as a verb it means "to serve as a complement to." 

The noun compliment means

"an expression or act of courtesy or praise" 

(They gave us a compliment on our beautifully set table), 

while the verb means "to pay a compliment to."

 

 

หมายเลขบันทึก: 696577เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2022 17:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มกราคม 2022 17:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี