ชีวิตที่พอเพียง 4115a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๑๕ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔    สัปดาห์สายพันธุ์โอมิครอน ออกฤทธิ์


ชีวิตที่พอเพียง 4115a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :    ๑๕ – ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๔    สัปดาห์สายพันธุ์โอมิครอน ออกฤทธิ์ 

๑๖ ธันวาคม     

เช้าไปร่วมงาน 5G ที่ศิริราช    ออกจากบ้าน ๕.๓๐ น. เลี่ยงรถติด   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓,๔๓๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๘๓   จากทัณฑสถาน ๑๔๔    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๕,๔๔๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๘.๔ ล้านโดส  

คำอธิบายว่าทำไมวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม จึงให้ผลสร้างภูมิคุ้มกันสูงมาก (๑)    

 

 ๑๗ ธันวาคม    

เช้าประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ.  ทางซูม    บ่ายร่วมแสดงมุทิตาจิต รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี ครบวาระคณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. แบบแอบฟังทางซูม  

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๓,๒๙๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๕    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๑๘๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๓,๔๗๙ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๘.๙ ล้านโดส 

Omicron ระบาดใหญ่ในอังกฤษ (๒)     โอมิครอน แบ่งตัวในหลอดแก้วเร็วกว่าเดลต้า ๗๐ เท่า    แต่แบ่งตัวในปอดช้ากว่า ๕๐ เท่า   

   

๑๘ ธันวาคม (เสาร์)   

เช้า ประชุมสภา มช. ทางซูม      

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๙๗๔  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๓๕    ในทัณฑสถาน ๙๓   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๓,๓๐๕     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๙๙.๔ ล้านโดส  

   

๑๙ ธันวาคม (อาทิตย์)           

 อยู่บ้าน    เช้าประชุมมูลนิธิพูนพลังที่บ้านต้อง   บ่ายใต้มาเยี่ยม       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๘๐๒     เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๒    จากทัณฑสถาน ๒๑    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๑,๗๙๓ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๙๙.๘ ล้านโดส  

ผลการวิจัยจากอังกฤษบอกว่าอาการจากการติดเชื้อ สายพันธุ์ โอมิครอน ไม่อ่อนกว่าสานพันธุ์เดลต้า   และวัคซีนที่มีอยู่ป้องกันสายพันธุ์ โอมิครอน ได้ไม่ดี (๓)  

            

๒๐ ธันวาคม     

               บ่าย ไปทำฟันที่ศิริราช     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๔๑๑   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๙    จากทัณฑสถาน ๒๓    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๔๐,๐๙๗ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๙๙.๙ ล้านโดส 

    

 

       

 

๒๑ ธันวาคม  

เช้าประชุม มสช.  บ่ายประชุมมูลนิธิสดศรีฯ ทางซูม                       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๓๕๘  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๔๑   ในทัณฑสถาน ๔๗  ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๘,๘๙๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๑๐๐.๒ ล้านโดส   

ประกาศปิดประเทศอีกครั้งหนึ่ง   ไม่รับลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพิ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

 

๒๒ ธันวาคม      

เช้าออกไปประชุมตัดสินรางวัลราชสุดาสารสนเทศ ที่โรงแรมเซนทารา ลาดพร้าว     บ่ายประชุมอนุกรรมการ TSQP   ต่อด้วยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา KM สกสว.  ทางซูม                     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๒,๓๙๓  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๕๐   จากทัณฑสถาน ๔๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๓๘,๒๐๒    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๑๐๐.๖ ล้านโดส   

มีการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนภายในประเทศแล้ว   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๑๕ ธันวาคม ๓,๓๗๐ (๓,๓๕๐) ๒,๑๗๘,๒๗๖ ๒๑,๒๖๐ ๒๗๑,๘๑๐,๗๒๒ ๕,๓๓๙,๑๓๗  (๑๖ น.) ๕๑,๑๓๖,๔๔๒/๘๒๑,๓๓๕
๑๖ ๓,๖๘๔ (๓,๖๖๓) ๒,๑๘๑,๙๖๐ ๒๑,๒๘๖ ๒๗๒,๕๕๑,๑๘๖ ๕,๓๔๗,๖๙๕ (๑๖ น.) ๕๑,๒๙๐,๙๗๙/๘๒๓,๓๙๐
๑๗  ๓,๕๓๗ (๓,๕๒๐) ๒,๑๘๕,๔๙๗ ๒๑,๓๒๗ ๒๗๓,๓๐๑,๗๗๘ ๕,๓๕๕,๐๓๙ (๑๖ น.) ๕๑,๔๓๕,๖๕๒/๘๒๔,๕๒๐
๑๘ ๓,๑๓๒ (๓,๑๐๒) ๒,๑๘๘,๖๒๙ ๒๑,๓๕๕ ๒๗๔,๐๒๘,๔๒๘ ๕,๓๖๒,๗๒๐ (๑๖ น.) ๕๑,๖๑๐,๒๘๑/๘๒๖,๗๑๙
๑๙  ๒,๘๙๙ (๒,๘๔๕) ๒,๑๙๑,๕๒๘ ๒๑,๓๗๗ ๒๗๔,๕๘๖๒๒๐ ๕,๓๖๘,๒๑๗ (๑๖ น.) ๕๑,๖๙๖,๒๐๕/๘๒๗,๒๐๖
๒๐ ๒,๕๒๕ (๒,๔๘๓) ๒,๑๙๔,๐๕๓ ๒๑,๔๐๘ ๒๗๕,๐๖๓,๙๓๒ ๕,๓๗๒,๑๘๘ (๑๖ น) ๕๑,๗๖๕,๗๑๔/๘๒๗,๓๒๓
๒๑ ๒,๔๗๖ (๒,๔๔๖) ๒,๑๙๖,๕๒๙ ๒๑,๔๔๐    (๑๖ น.)  
๒๒ ๒,๕๓๒ (๒,๔๙๑) ๒,๑๙๙,๐๖๑ ๒๑,๔๗๑ ๒๗๖,๖๒๔,๐๓๔ ๕,๓๘๖,๑๐๗ (๑๖ น.) ๕๒,๒๕๓,๘๔๘/๘๓๐,๙๙๐
             

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ธ.ค. ๖๔  

หมายเลขบันทึก: 694750เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2021 20:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2021 20:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี