๙๓๙. การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตำแหน่ง


การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตำแหน่ง

การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดตำแหน่ง

ให้ศึกษาจากโครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของตำแหน่งงาน โดยดูจากลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพและความยุ่งยาก ซับซ้อนของงาน โดยศึกษาจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง เพื่อนำมาประเมินค่างาน

สำหรับโครงสร้าง ภารกิจ ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง นั้น ให้ศึกษาจากประเด็นวิเคราะห์ 

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย กลยุทธ์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย กับตำแหน่งที่จะกำหนด โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์นั้น จะประกอบไปด้วย

          ๑. นโยบายรัฐบาล

          ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ

          ๓. แผนบริหารราชการแผ่นดิน

          ๔. แผนกลยุทธ์และมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล

          ๕. แผนกลยุทธ์ กระทรวง กรม

          ๖. แผนงาน/โครงการ

          ๗. งบประมาณ

ประเด็นวิเคราะห์ การแบ่งงานภายในของมหาวิทยาลัย ลำดับชั้นการบังคับบัญชา ความกว้างในการควบคุมบังคับบัญชา และความสัมพันธ์ในแนวระนาบกับตำแหน่งอื่น โดยศึกษาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จาก

          ๑. กฎหมายว่าด้วยการจัดส่วนราชการ

          ๒. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

          ๓. การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

          ๔. คำสั่งการมอบหมายงาน หรือการมอบอำนาจ

ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ศึกษาจากประเด็นวิเคราะห์

ประเด็นวิเคราะห์จาก ลักษณะการปฏิบัติงาน การปรับบทบาทภารกิจ กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการทำงาน การปรับปรุงการทำงาน ประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และสายงานที่ควรกำหนด โดยศึกษาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จาก

          ๑. แบบบรรยายลักษณะงาน

          ๒. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

          ๓. หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจลักษณะเดี่ยวกัน ทั้งใน และต่างกระทรวง

          ๔. ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

          ๕. เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน

          ๖. เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน ให้ศึกษาจากประเด็นวิเคราะห์

ประเด็นวิเคราะห์จาก ขอบเขตความรับผิดชอบ การเพิ่มงาน การขยายงาน ผลสำเร็จของงานที่ต้องการ และคุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จาก

          ๑. แผนงาน/โครงการใหม่

          ๒. คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ใหม่

          ๓. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

          ๔. ประกาศ กพอ. ว่าด้วยการจัดประเภท และระดับตำแหน่ง

          ๕. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

          ๖. แบบบรรยายลักษณะงาน

ประเด็นวิเคราะห์จาก ขนาดความรับผิดชอบ ระดับการตัดสินใจ ระดับความเสี่ยง ผลกระทบของการทำงานที่จะเกิดขึ้น ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน และความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยศึกษาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จาก

          ๑. คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ใหม่

          ๒. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

          ๓. กรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

          ๔. ปริมาณงานหรือผลการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน

          ๕. ผลสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น

          ๖. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          ๗. หน้าที่ความรับผิดชอบในแบบบรรยายลักษณะงาน

ประเด็นวิเคราะห์จาก ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน/ การถูกควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ยุ่งยาก ความซับซ้อนด้านเทคนิควิธีการ ความหลากหลายของงาน ความคิดริเริ่มที่ต้องการในงาน และการเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (Benchmark) โดยศึกษาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จาก

          ๑. กระบวนงานหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้

          ๒. ขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

          ๓. เทคนิคและวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล/อาชีพ

          ๔. อำนาจและหน้าที่ที่ปรากฏในกฎหมาย

          ๕. ลักษณะการปฏิบัติงานในแบบบรรยายลักษณะงาน

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

ประเด็นวิเคราะห์ข้อจำกัดด้านกฎหมาย ตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ.กำหนด และส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง โดยศึกษาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์จาก

          ๑. พรบ.ราชภัฏ พ.ศ.2547

          ๒. พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547,2551

          ๓. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

          ๔. กฎหมายว่าด้วย การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

          ๕. ประกาศ ก.พ.อ.ที่เกี่ยวข้อง

          ๖. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

          ๗. กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

***************************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

หมายเลขบันทึก: 693537เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2021 13:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2021 13:33 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี