ชีวิตที่พอเพียง 4065a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :  ๖ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔   ช่วงสถานการณ์คงที่ 


ช่วงสถานการณ์ทรงๆ ระบาดหนักในกรุงเทพ ๔ จังหวัดภาคใต้ และในภาคเหนือ

ชีวิตที่พอเพียง 4065a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  :   ๖ – ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๔   ช่วงสถานการณ์คงที่    

๗ กันยายน   

อยู่บ้าน 

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๙๙๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๑,๐๔๖   จากทัณฑสถาน ๑๓๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๙,๐๒๒ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๗.๔ ล้านโดส    สถานการณ์ระบาดค่อยๆ ลดลงอย่างช้าๆ     

 

 ๘ ตุลาคม    

เช้าร่วม online PLC coaching สอนระดับรู้เชื่อมโยง    บ่ายประชุม กมว. คุรุสภา  ทางซูม  เย็นร่วม OECD – EEF Webinar : Teaching, learning, and assessing 21st Century Skills – Thailand Experience 1 ช.ม.    

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๐๘๐  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๙๗๒    ผู้ติดเชื้อในทัณฑสถาน ๗๒    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๐,๑๑๓ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๘.๓ ล้านโดส 

   

๙ ตุลาคม (เสาร์)   

เช้าประชุม I-Reform การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ   ทางซูม            

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๘๘๑  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๗๓    ในทัณฑสถาน ๖๗   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๐,๑๒๘     มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว ๕๙.๓ ล้านโดส  

   

๑๐ ตุลาคม (อาทิตย์)             

 อยู่บ้าน       

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๑๐,๐๕๕    เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๖๔๙    จากทัณฑสถาน ๕๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๐,๘๘๐๑ ราย     ฉีดวัคซีนแล้ว ๕๙.๔ ล้านโดส    

สัปดาห์น้ำท่วมในหลายพื้นที่   จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มทางภาคเหนือ และ ๔ จังหวัดภาคใต้          

            

๑๑ ตุลาคม    

              เช้าประชุมอนุกรรมการ วสศ.   ฌญ้ฯประชุมกรรมการ   ทางซูม     

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๑๖๐   เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๗๕๖    จากทัณฑสถาน ๘๐    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๑๐,๒๖๕ ราย    รวมฉีดวัคซีนแล้ว ๖๐.๒ ล้านโดส      

การติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มจากสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อยๆ  อยู่ในสภาพทรงๆ          

 

๑๒ ตุลาคม  

อยู่บ้าน          

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๘,๙๘๗  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๔๔   ในทัณฑสถาน ๒๐๑   ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๘,๑๗๔ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว ๖๑.๐ ล้านโดส      

  

๑๓ ตุลาคม   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระภูมิพลมหาราช   

อยู่บ้าน   

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในประเทศจากระบบเฝ้าระวัง ๙,๑๕๖  เกิดจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๗๘๑   จากทัณฑสถาน ๑๑๘    ผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ ๑๐๗,๑๖๘ ราย    ฉีดวัคซีนแล้ว  ๖๒.๐ ล้านโดส   

     

วันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย สะสม ตายสะสม จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ตายสะสมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)  
๖ ตุลาคม ๙,๘๖๖ (๙,๘๕๐) ๑,๖๖๗,๐๙๗ ๑๗,๓๐๕ ๒๓๖,๖๖๘,๑๓๕  ๔,๘๓๓,๑๕๗ (๑๖ น.) ๔๔,๗๘๑,๒๐๐/๗๒๔,๗๒๘
๑๑,๒๐๐ (๑๑,๑๘๐) ๑,๖๗๘,๒๙๗ ๑๗,๔๑๘ ๒๓๗,๑๒๒,๐๔๖  ๔,๘๔๑,๓๕๙ (๑๖ น.) ๔๔,๙๑๘,๕๖๕/๗๒๗,๗๑๐
๑๑,๑๔๐ (๑๑,๑๒๔) ๑,๖๘๙,๔๓๗ ๑๗,๕๓๔ ๒๓๗,๖๒๔,๕๓๕  ๔,๘๕๑,๑๑๘ (๑๖ น.) ๔๕,๐๒๑,๒๖๗/๗๓๐,๒๐๖
๑๐,๖๓๐ (๑๐,๖๒๑) ๑,๗๐๐,๐๖๗ ๑๗,๖๐๗ ๒๓๘,๐๓๖,๓๙๙ ๔,๘๕๗,๙๑๔ (๑๖ น.) ๔๕,๑๓๕,๖๒๐/๗๓๒,๔๗๗
๑๐  ๑๐,๘๑๗ (๑๐,๗๕๔) ๑,๗๑๐,๘๘๔ ๑๗,๖๙๑ ๒๓๘,๔๐๘,๗๗๕  ๔,๘๖๔,๑๕๑ (๑๖ น.) ๔๕,๑๗๙,๒๐๙/๗๓๓,๐๕๘
๑๑ ๑๐,๐๓๕ (๙,๙๙๖) ๑,๗๒๐,๙๑๙ ๑๗,๗๕๑ ๒๓๘,๗๐๘,๙๘๗  ๔,๘๖๘,๖๔๙(๑๖ น) ๔๕,๒๐๔,๓๗๓/๗๓๓,๕๗๕
๑๒ ๙,๔๔๕ (๙,๔๓๒) ๑,๗๓๐,๓๖๔ ๑๗,๘๓๕ ๒๓๙,๑๐๘,๓๒๘ ๔,๘๗๔,๖๘๙ (๑๖ น.) ๔๕,๓๑๓,๓๕๓/๗๓๔,๖๑๑
๑๓ ๑๐,๐๖๔ (๑๐,๐๕๕) ๑,๗๔๐,๔๒๘ ๑๗,๙๑๗ ๒๓๙,๕๕๘,๐๐๘ ๔,๘๘๓,๔๙๔ (๑๖,๒๐ น.)  ๔๕,๔๓๑,๑๖๗/๗๓๗,๕๘๙

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ 

เริ่มคลายล็อกมากขึ้นเรื่อยๆ     คาดหวังกันว่า วัคซีนที่จะมาจำนวนหลายสิบล้านโดสในตอนปลายปีจะช่วยให้สถานการณ์ผ่อนคลายลงไปอีก    โดยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ทุกคนยังต้องใช้มาตรการป้องกันตัวเองแม้จะฉีดวัคซีน ๒ - ๓ เข็มแล้ว     สถานการณ์ในสัปดาห์นี้บอกเราว่า ยังไม่แน่ว่าเมื่อเปิดให้ผู้คนทำกิจกรรมได้มากขึ้น จะยังควบคุมโควิดอยู่        

วิจารณ์ พานิช

๑๓ ต.ค. ๖๔

หมายเลขบันทึก: 692830เขียนเมื่อ 13 ตุลาคม 2021 16:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ตุลาคม 2021 16:35 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี