ปัจจุบันเราคงจะหลีกเลี่ยงไมได้นะสำหรับเทคโนโลยีที่เข้ามามีความสำคัญในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีกันมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน ใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-mailที่เราคุ้นเคยกัน