รายงานสด ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

 เช้านี้วันดี ท่านศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาร่วม เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนา มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ท่าน ผอ.สมหวังกล่าวนำว่า ชาติจะเสี่ยงภัย เพราะคุณภาพการศึกษาต่ำ

ประเด็นที่สำคัญ คือ ระบบที่ สมศ ทำ คือ Networking and outsourcing

  จุดเน้น คือ

 ๑. หัวใจ คือ การประเมินเพื่อการพัฒนา

 ๒. พัฒนาจากจุดเด่นเป็น Best Practice

 ๓. การประกันคุณภาพ โดยการบูรณาการการวางแผนเข้ากับการประกันคุณภาพเข้าด้วยกัน

 ประเด็นที่ท่านอาจารย์สมหวังเน้นคือ การทำรายงานประจำปี  SAR ที่เป็น Annual report  โดยให้ศึกษา พรบ การศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

 

JJ