เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เก็บรักษาเงิน ได้รับมอบเงินเพื่อการเก็บรักษา แต่ไม่นำเงินเข้าฝากหรือเก็บรักษาในธนาคารหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาเงินของหน่วยงานตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยงานกำหนดต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 1  ถ้ามีผู้บังคับบัญชาร่วมกระทำความผิด ต้องรับโทษทางปกครองชั้นที่ 2 ถ้ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นร่วมกระทำความผิดก็ต้องรับโทษทางปกครองชั้นที่ 2 ด้วย