วันข้าราชการพลเรือน Civil Service Day....


วันข้าราชการพลเรือนปี 2564 วันแห่งความภาคภูมิใจ....

                                                             -วันที่ 1 เมษายน ของทุกๆ ปี ถือเป็น"วันข้าราชการพลเรือน"ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ โดยการจัดงาน"วันข้าราชการพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองครับ" สำหรับปีนี้ก็ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 กับการรับราชการแล้วครับ รวมทั้งปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่มีความสำคัญในช่วงเวลาของชีวิตที่ได้รับราชการ  ดังนั้นจึงขอบันทึกเอาไว้เป็น"ตำราชีวิต"เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการยึดถือและปฏิบัติต่อไป พร้อมกับหากวันใดได้มีโอกาสกลับมาเปิดอ่านก็จะได้ช่วยเพิ่มพลังกาย พลังใจ ให้กับตัวเราเองต่อไปครับ....

  1. หลังจากได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว ปีนี้จึงขอนำเอาผลการปฏิบัติงานมานำเสนอให้กับคณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประเมินเพื่อคัดเลือก"ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2563"กันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ สำหรับหัวข้อการประเมินก็จะมีหลักๆ คือ การครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตนตามมารฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น/ผลงานที่ได้รับรางวัล/ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม ครับ และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จึงถูกรวบรวมเอาไว้เป็นรูปเล่มครับ และผลงานทั้ง 10 เล่มก็ถูกนำส่งไปยังสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรอเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการต่อไปครับ...

2.และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผมก็มีโอกาสได้เข้านำเสนอผลงานต่างๆ ให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยปีนี้มีข้าราชการเข้าร่วมประเมินจำนวน 15 ราย แยกเป็น 4 กลุ่มครับ และมีเวลาในการนำเสนอผลงานคนละ 5 นาที และนี่ก็คือเวลาที่เราจะต้องใช้ในการประมวลผลงานต่างๆ ให้ครบตามประเด็นและถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆ ครับ "คุ้มค่าทุกนาที"จริงๆ ครับ...

3.สำหรับวันนี้ ผมได้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ไปเสนอต่อคณะกรรมการประเมินโดยข้อมูลที่นำเสนอจะต้องนำเสนอภายในเวลา 5 นาที ภายใต้ปณิธานความดีที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานคือ "บอกให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น"ครับ เอาเป็นว่าเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มเสนอทันทีครับ เริ่มรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับ

4.เริ่มด้วยการแนะนำตัว/ภูมิลำเนา/ครอบครัว/ประวัติการศึกษา/ประวัติการรับราชการครับ สำหรับตัวผมเองแล้วมีประวัติคร่าวๆ ดังนี้คือ บ้านเกิด ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หลังจากนั้นก็ได้รับทุนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปศึกษาต่อในระดับ ปวช.-ปวส.ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบันนี้ และที่นี่ถือเป็น"เมืองนอน"ของผมครับ

6.ในด้านของการครองตน ได้นำเสนอในเรื่องของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำงานและในการดำเนินชีวิตครับ รวมทั้งการนำเอาหลักการต่างๆ มาพิสูจน์ทราบ ไม่ว่าจะด้านการเกษตร ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ครอบครัวเล็กๆ ของเราได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับพิสูจน์ทราบได้ว่าสามารถตอบโจทย์ชีวิตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่สำหรับผมแล้วถือว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัตินั้นสามารถยึดถึอเป็นหลักการและพร้อมที่จะส่งต่อไปยังผู้ที่สนใจได้ ดังนั้นจึงเปิดบ้านไร่เพื่อให้ผู้คนต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆ และผู้ปกครองที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในช่วงของวันหยุด ซึ่งได้ให้ผู้คนเข้ามาเรียนรู้เป็นปีที่ 3 แล้ว ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้แบบ Farm School สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้จากที่นี่ครับ page Face book Hi Hug House

7.ด้านของการครองคน นอกจากการปฏิบัติงานในฐานะนักส่งเสริมการเกษตรร่วมกับพี่น้องเกษตรกรในระดับพื้นที่ด้วยความถูกต้อง และยึดถือการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม นำนโยบายลงมาสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรสูงสุดแล้ว ยังได้ยึดถือการทำกิจกรรม"ดำนาวันแม่"มาเป็นประจำทุกปี โดยจนถึงปัจจุบันนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 7 แล้วครับ และสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้และส่งต่อวิถึชีวิตแบบเก่าก่อนไปยังเยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในราชการก็สามารถนำเอาหลักการต่างๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ได้เช่นกันครับ และกิจกรรมนี้ก็จะยึดถือปฏิบัติไปในทุกๆ ปีเช่นกันครับ

8.ด้านของการครองงาน ในฐานะนักส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะ 3 กลุ่มหลักๆ ที่เรียกว่า"กลุ่มพ่อ/กลุ่มแม่/กลุ่มลูก"นั้น ก็ได้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ และความสามารถตามศักยภาพของชุมชนนั้นๆครับ โดยเฉพาะ"กลุ่มพ่อ"หรือ"กลุ่มส่งเสริมการเกษตร"ก็จะส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ "กลุ่มแม่"หรือ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร"ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่อยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้นในด้านของการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว ส่วน"กลุ่มลูก"หรือ"กลุ่มยุวเกษตรกร"เน้นในด้านของการส่งต่ออาชีพการเกษตรอันเป็นรากเหง้าของเราไปยังเยาวชนเกษตร และมุ่งเน้นให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในด้านต่างๆและสร้างความภาคภฺูมิใจในความเป็นไทย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มาถึงวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจและจะขอยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อๆ ไปด้วยครับ...

9.และรางวัลที่ได้รับต่างๆ ก็ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ ไม่ว่าจะเป็นเวทีการแข่งขันระดับใดก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดี และนำมาสู่การพัฒนางานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วย นอกจากรางวัลที่ได้รับแล้ว สิ่งที่ได้มากกว่านั่นก็คือ"ประสบการณ์ชีวิต"ที่เราได้เก็บเกี่ยวเอาไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ...

10.และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ"ครองตน/ครองคน/ครองงาน"รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ถูกนำเอามาบันทึกไว้บนสมุดออนไลน์แห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 13 ปี รวมบันทึกทั้งหมด 729 เรื่องราว และที่นึ่ถือเป็น"คลังข้อมูล"หรือ"ตำราชีวิต"ที่สามารถเปิดอ่านได้ตลอดเวลา รวมถึงวันนี้ วันที่ผมต้องบอกต่อกับใคร ๆ ว่าทำอะไร? ที่ไหน? และอย่างไร? ก็ได้ข้อมูลมาจากที่นี่นั่นเองครับ สำหรับ"ตำราชีวิต"นี้ สามารถติดตามได้จากที่นี่ครับ เกษตรบ้านพราน11.สำหรับข้อมูลต่างๆ ของตัวผมั้น หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจก็สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ในระบบออนไลน์ เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ทำความรู้จักกับผมมากขึ้นพร้อมกับจะได้เรียนรู้ในด้านการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่/ประสบการณ์ชีวิตที่ผมได้พบเจอไปพร้อมๆ กัน เรื่องราวต่างๆ ก็ถูกเก็บเอามาบันทึกไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้ครับ และนี่ก็คือ"โลกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้"ในยุค 2021 ครับ...

12.และวันนี้ ผลการประเมินก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะไม่ผ่านการประเมินเข้าไปในระดับประเทศ แต่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ"ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกำแพงเพชร"ก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับตัวผมและครอบครัวของเรามากๆ ครับ ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนและให้กำลังใจจากคนข้างกาย(มดตะนอย)/คนในครอบครัว รวมถึงการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน/ผู้นำในชุมชน/และกลุ่มเกษตรกรทุกๆ ท่าน ซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด รางวัลนี้ไม่ได้ยกย่องเพียงแต่ตัวผมเองเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงการยกย่องและเชิดชูเกียรติกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนในการก้าวเดินและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไปพร้อมๆ กันครับ...

13.และในปีเดียวกันนี้ผมได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง(นสก.)ประจำปี 2564 รุ่นที่ 17 จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจและเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ผมจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเอาไว้ให้มากที่สุดครับ พร้อมกับจะได้นำเอาบทบาทและภารกิจต่างๆ ของผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ไปบอกต่อและนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการส่งเสริมการเกษตรในอนาคตต่อไปด้วยครับ..สำหรับกำหนดการอบรมจะเริ่มอบรมระบบออนไลน์ในวันที่ 2 -20 เมษายน 2564 นี้ และเดินทางเข้าร่วมอบรมแบบเผชิญหน้าในระหว่างวันที่ 26 เมษายน -11 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ครับ เอาเป็นว่าผมจะเก็บข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ มาบันทึกเอาไว้ให้ได้ติดตามกันในโอกาสต่อไปนะครับ...

14.ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามีหลากหลายเรื่องราวที่ได้พบเจอ สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดา หากแต่เราตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีและเป็นประโยชน์กับตัวเราและชาติบ้านเมืองแล้ว ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้นก็จะไม่สามารถปิดกั้นในสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ครับ และวันนี้ถือเป็นเพียงก้าวหนึ่งที่ได้ผ่านพ้นไป และพร้อมที่จะก้าวต่อไปในเวลาที่เหลืออยู่บนเส้นทางนี้ พร้อมกับพลังกาย พลังใจ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ"ศรัทธา"เพราะ "ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ และได้ทำภาระหน้าที่สำคัญ รับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย...."

สำหรับวันนี้....

                                                      สวัสดีครับ

                                                       เพชรน้ำหนึ่ง

                                                      1 เมษายน 2564

                                                      วันข้าราชการพลเรือน

คำสำคัญ (Tags): #วันข้าราชการพลเรือน#อำเภอพรานกระต่าย#กรมส่งเสริมการเกษตร#ุบุญส่ง จอมดวง#gotoknow#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น#ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด#ครุฑทองคำ#จังหวัดกำแพงเพชร#สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย#ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกำแพงเพชร#เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร#ปรียารัตน์ จอมดวง#เศรษฐกิจพอเพียง#วิถีไทย#FarmSchool#กลุ่มพ่อ#กลุ่มแม่#กลุ่มลูก#นักบริหารงานส่งเสริมการเกษตร#นสก.#ส่งเสริมวิชชาบูรณ์#รุ่น 17#Hi Hug House#เมืองนอน#ตำบลพรานกระต่าย#ความสุข#ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร#คณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนดีเด่น#ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 63#Thai Land#วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร#จังหวัดมุกดาหาร#อำเภอเถิน#จังหวัดลำปาง#ทุนพระราชทาน#ทุนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ#ตระกูลจอมดวง#ปณิธานความดี#บอกให้รู้#ทำให้ดู#อยู่ให้เห็น#ส่งเสริมการเกษตรวิชชาบูรณ์
หมายเลขบันทึก: 689815เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2021 13:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 เมษายน 2021 12:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

ชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จนะครับ

การนำเสนอผลงานที่เป็นรูปธรรมคือความสำเร็จที่มีในตัวเองไม่จำต้องมีใครต้องรับรอง เพราะผู้รับรองคือผู้รับทราบ ขอชื่นชมครับ

-สวัสดีครับคุณต้นโมกข์-ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้นะครับ

-สวัสดีครับ อ.นุ-ถือเป็นสิ่งที่ได้รับและภาคภูมิใจมากๆ ครับ-สบายดีนะครับ/ด้วยความระลึกถึงครับ

-สวัสดีครับอาจารย์จำรัส-เป็นการบอกใครต่อใครว่าเราทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และที่สำคัญได้ผลอย่างไรบ้าง?-ไม่ว่าจะเป็นรางวัลระดับไหนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจครับ-สำหรับผมแล้วทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาคือ”ตำราชีวิต”ที่เก็บเอาไว้อ่านและย้ำเตือนตนเองครับ-ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดี ดี และหากมีโอกาสคงได้ต้อนรับท่านอีกนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี