ชีวิตที่พอเพียง 3863a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ชีวิตที่พอเพียง  3863a. บันทึกชีวิตยามโควิด ๑๙ ระบาด  : ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๓ – ๖ มกราคม ๒๕๖๔  

๓๑ ธันวาคม   

อยู่บ้าน   อากาศเย็นสบาย

ข่าวดีเรื่องวัคซีนและสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (๑) (๒)   นพ. ธีระ คาดว่าการระบาดระลอกสองจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าระลอกแรก ๕ เท่า  กินเวลา ๓ เดือน (๓)    เรื่องโควิดป่วยยาว (long haul Covid) (๔)  

๑ มกราคม ๒๕๖๔    

อยู่บ้าน    อุณหภูมิตอนเช้า ๑๘ องศา มีลมอ่อนๆ  

การทดสอบหาโควิด ๑๙ มีหลายเป้าหมายและหลายวิธี (๕)   ส่อเค้า lockdown รอบสอง    ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อใน ๕๑ จังหวัด (๖)    

๒ มกราคม (เสาร์)  

อยู่บ้าน

ความรู้เรื่องระบบภูมิคุ้มกันที่งอกงามขึ้นจากการศึกษาโควิด (๗)เป็นบทความทบทวนความรู้จากผลงานวิจัยที่น่าอ่านมาก   เขียนสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการ      

๓ มกราคม (อาทิตย์)          

อยู่บ้าน

สามช่องโหว่ป้องกันโควิด (๘)    แนวโน้มจุดแพร่เชื้อภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น   สมุทรสาครค้นหาเชิงรุก พบเพิ่ม ๕๔๑ ราย (๙)    ผลกระทบต่อเศรษฐกิจปี ๒๕๖๔ รุนแรง (๑๐)    

๔ มกราคม

              อยู่บ้าน   ยกเลิกนัดหมด    การประชุมในช่วงนี้เปลี่ยนเป็น ออนไลน์หมด

ญี่ปุ่นจะประกาศภาวะฉุกเฉินเรื่องโควิดระบาดรอบสองในสัปดาห์นี้ (๑๑)    ร้องขอสื่ออย่าใช้ hate speech (๑๒)   ชุดทดสอบโควิดได้ผลภายใน ๑๐ นาทีผ่านการอนุมัติโดย อย. (๑๓)

๕ มกราคม

เย็นออกไปงานสวดศพคุณพ่อของหมอก้องเกียรติ

นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งลบล้างคำสั่งของ กทม.   อนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้คนเข้าไปรับประทานได้ถึง ๒๑ น. (๑๔) 

๖ มกราคม

เช้าประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยบริหารจัดการทุนเฉพาะด้าน ของ สอวช.   โดยประชุม ออนไลน์

มีโอกาสน้อย ที่โควิดจะสงบในปีนี้ (๑๕)   รัฐบาลเลือกไม่ ล็อกดาวน์    แต่มีมาตรการเข้ม  

   

      

วันที่

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทย

สะสม

ตายสะสม

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก

ตา ยสะสมทั่วโลก

สหรัฐอเมริกา (จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม/ตายสะสม)

๓๐ ธันวาคม

๒๕๐ (๒๔๑) 

 ๖,๖๙๐   

  ๖๑

๘๒,๔๐๓,๘๒๙

๑,๗๙๘,๔๐๖ (๑๖ น.)

๑๙,๙๗๗,๗๐๔/๓๔๖,๕๗๙

๓๑

๑๙๔ (๑๘๑)

  ๖,๘๘๔

  ๖๑

๘๓,๑๓๕,๑๘๐

๑,๘๑๓,๓๘๙ (๑๖ น.)

๒๐,๒๑๖,๙๙๑/๓๕๐,๗๗๘

๑ มกราคม

๒๗๙ (๒๕๗)

  ๗,๑๖๓

  ๖๓

๘๓,๘๕๖,๖๗๔

๑,๘๒๖,๗๒๖ (๑๖ น.)

๒๐,๔๔๕,๖๕๔/๓๕๔,๒๑๕

๒๑๖ (๑๘๒)

  ๗,๓๗๙

  ๖๔

๘๔,๔๒๙,๗๕๗

๑,๘๓๖,๔๔๒ (๑๖ น.)

๒๐,๖๑๗,๓๔๖/๓๕๖,๔๔๕

๓๑๕ (๒๙๔)

  ๗,๖๙๔

  ๖๔

๘๕,๐๒๗,๘๑๓

๑,๘๔๔,๖๘๕ (๑๖ น.)

๒๐,๙๐๔,๗๐๑/๓๕๘,๖๘๒

๗๔๕

  ๘,๔๓๙

   ๖๕

๘๕,๕๕๒,๒๗๑

๑,๘๕๑,๗๐๖ (๑๖ น)

๒๑,๑๑๓,๕๒๘/๓๖๐,๐๗๘

๕๒๗ (๘๒)

 ๘,๙๖๖

   ๖๕

๘๖,๑๕๙,๘๘๖

 ๑,๘๖๑,๗๖๔ (๑๖ น.)

๒๑,๓๕๓,๐๕๑/๓๖๒,๑๒๓

๓๖๕

 ๙,๓๓๑

   ๖๖

๘๖,๘๓๒,๔๔๙

๑,๘๗๗,๔๔๖ (๑๖ น.)

๒๑,๕๗๙,๖๔๑/๓๖๕,๖๖๔

ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนคนที่ติดเชื้อจากภายในประเทศ  

ประเทศไทย โควิด ๑๙ ลุกลามกว้างขวางเกือบทั่วประเทศได้เพราะคอร์รัปชั่น    หวังว่าจะวิกฤตโควิดครั้งใหม่จะปลุกสังคมไทยให้ไม่ยอมรับรัฐบาลและนักการเมืองที่ยอมรับคอร์รัปชั่น   

วิจารณ์ พานิช

๖ ม.ค. ๖๔   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)