สรุปผล การตรวจสารพิษตกค้างทางการเกษตร ผักและผลไม้ที่ปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผล การตรวจสารพิษตกค้างทางการเกษตร ผักและผลไม้ที่ปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์

      สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอรายงานผลการตรวจสารพิษตกค้าง ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยชุดทดสอบสารพิษตกค้าง GT Test Kit กลุ่มสารที่ตรวจที่เป็นอันตราย คือ สารประกอบฟอสเฟต สารคาร์บาเมท และสารพิษอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้เรื่องความปลอดภัยของอาหารและปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค

ด้วยความปรารถนาดีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ความเห็น (0)