ใช้ Excel เรียงรายชื่อวิทยานิพนธ์ด้วยความเร็วแสง

          การรวบรวมผลงานวิชาการต่างๆ เช่นบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์สามารถจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ซึ่งมีประโยชน์ในการลดพื้นที่จัดเก็บผลงานวิชาการต่างๆ และสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดเก็บผลงานวิชาการต่างๆ ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือจัดเก็บในระบบคลาวด์สตอเรจเพื่อสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ข้อมูลอาจเกิดการสูญหายได้ทุกเมื่อ เมื่อนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นโปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Microsoft Excel หรือโปรแกรมจัดการไฟล์ (file manager) ใช้กับงานทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยให้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสะดวก รวดเร็ว เช่นค้นหาผลงานวิชาการที่ต้องการในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือระบบคลาวด์สตอเรจได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาข้อความที่ต้องการตอนอ่านงานวิชาการได้รวดเร็ว รวมถึงสรุปงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ได้ เช่น ไฟล์ word, excel เป็นต้นการทำวิทยานิพนธ์ต้องทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วัตถุประสงค์ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง วิธีที่ใช้ในการวิจัยและผลการวิจัย รวมถึงหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมต้องเริ่มจากงานที่เก่าที่สุดไปใหม่ที่สุด แต่ปัญหาในการทบทวนวรรณกรรมคือการเรียงลำดับงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามปีเพื่อให้การทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบและสามารถกลับไปดูทีหลังได้ว่ามีงานวิจัยอะไรบ้าง เมื่อผู้วิจัยมีวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์เป็นจำนวนมากทำให้เกิดความสับสนว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องไม่มีการเรียงตามปี พ.ศ หรือ ค.ศ และชื่อผู้แต่ง (ก-ฮ) หรือ (A-Z) เป็นต้น ส่งผลให้การทบทวนวรรณกรรมไม่เป็นระบบและกลับไปดูงานที่เกี่ยวข้องช้า แต่ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการเรียงงานที่เกี่ยวข้องทั้งตามปี พ.ศ หรือ ค.ศ และชื่อผู้แต่ง (ก-ฮ) หรือ (A-Z) ด้วยความเร็วแสง ในที่นี้จะกล่าวถึงการจัดเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถทำได้ดังนี้

  1. เตรียมข้อมูลดังนี้

ตั้งชื่อแถวแรกเป็น “year” และ “งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ตามลำดับแล้วใส่ปีที่คอลัมน์ “year” ส่วนเนื้อหาให้ใส่ที่ “งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ในแถว “งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” ให้ใส่ชื่อผู้แต่งตามด้วยปี เช่น กานดา ศรอินทร์ (2548) ตามด้วยเนื้อหา

2. เลือกทั้งหมดด้วย ctrl + a

3. เลือกคำสั่ง Sort and Filter

4. เลือกคำสั่ง custom sort

5. คลิกที่ add level

6. เลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วกด OK

7. ผลลัพธ์จากการใช้คำสั่ง Custom Sort and Filter จัดเรียงตาม “year” และ “งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง”

                  จากการใช้คำสั่ง Custom Sort and Filter เพื่อจัดเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเรียงได้ทั้ง “year” และ “ผู้แต่ง” ทำให้สามารถจัดเรียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ส่งผลให้การค้นหางานวิจัยต่างๆ เพื่อเรียกดูภายหลังได้รวดเร็วและทำให้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นระบบมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้วิจัย download วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ทั้งหมดแล้วให้นำเข้า Excel จากนั้นจัดเรียง “year” และ “งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง” จากนั้นทำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใช้ Excel เรียงรายชื่อวิทยานิพนธ์ด้วยความเร็วแสงความเห็น (0)